نویسنده = ������������������� ����������
معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-76

10.22059/jrels.2015.54552

حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور