نویسنده = ������������ ������ ���������� ������������������
الزامات داخلی و بین‌المللیِ حمل‌ونقل دریاییِ مواد هیدروکربوری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 223-249

10.22059/jrels.2019.268300.238

جعفر نوری یوشانلویی؛ عبدالحسین ایرانی فتح آباد