نویسنده = سید علیرضا رضایی
تعداد مقالات: 1
1. حقوق رقابت در عرصۀ انرژی؛ با تأکید بر تجربۀ اتحادیۀ اروپا و ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-213

10.22059/jrels.2020.286034.296

رضا معبودی نیشابوری؛ سید علیرضا رضایی؛ سجاد اولادی