نویسنده = عبدالرضا شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. تحول شرط بازبینی قیمت در قراردادهای خرید‌وفروش ال‌ان‌جی آسیا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 339-356

10.22059/jrels.2021.310651.396

عبدالرضا شجاعی؛ حسین سیمایی صراف؛ سیدمصطفی زین الدین