جایگاه توسعۀ پایدار در رویکرد مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز؛ ‏از نظریه تا عمل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ‏

2 دانشیار گروه حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

    حوزۀ نفت و گاز توان تأثیرگذاری مثبت و منفی را در طیف وسیعی از حوزه‌های تحت پوشش اهداف توسعۀ پایدار داراست. ازاین­رو، این ظرفیت می‌تواند مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز را به‌منظور مشارکت در تحقق اهداف توسعۀ پایدار به بازیگر مهمی بدل سازد. هرچند اهداف توسعۀ پایدار در کانون اهداف راهبردی بلندمدت این مجمع قرار دارد، اما موفقیت در این خصوص مستلزم رویکردهای چندبخشی و چندرشته‌ای است که این امر موجب می‌گردد نقش سایر بازیگران در این زمینه نیز پررنگ شود. مجمع ضمن آگاهی از مسئولیت خود در قبال توسعۀ پایدار، رویکرد مثبتی دربارۀ اصول پیشگیری، تعهد به همکاری و حمایت از محیط ‌زیست و یکپارچگی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و سایر اصول مطرح در امر توسعۀ پایدار داشته است. همچنین تمرکز این سازمان بر موضوع تغییرات آب‌وهوایی به‌عنوان اقدامی کلیدی ارزیابی می‌گردد؛ چراکه پاسخ به تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند موجبات پیشرفت سایر اهداف توسعۀ پایدار را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sustainable development in the Gas Exporting Countries Forum approach; From theory to practice

نویسندگان [English]

 • Bahram Pashmi 1
 • Hojjat Salimi Turkamani 2
1 Ph.D. in Public International Law, Department of law, Zanjan Branch, Islamic Azad University, ‎Zanjan, Iran
2 Associate Professor in International Law at Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The oil and gas sector has the potential to have a positive and negative impact on a wide range of areas covered by the Sustainable Development Goals. Therefore, this potential can make the Gas Exporting Countries Forum an important player in order to participate in achieving the goals of sustainable development. Although the Sustainable Development Goals are at the heart of the Forum's long-term strategic goals, success in this area requires multi-sectoral and multi-disciplinary approaches, which will highlight the role of others in this area. Aware of its responsibility for sustainable development, GECF has taken a positive approach to the principles of prevention, commitment to cooperation and protection of the environment, and the integration and sustainable use of natural resources and other principles of sustainable development. The organization's focus on climate change is also seen as a key step. Because responding to climate change can help advance other sustainable development goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principle of Prevention
 • Principle of Integration
 • Climate Change
 • Natural Gas
 • Environment
 1. الف) فارسی

  1. ابراهیمی، نصرالله (1392). «رشتۀ حقوق انرژی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها: طرح و بررسی یک پیشنهاد». در کتاب: حقوق انرژی، نخستین همایش ملی، به اهتمام الهام امین­زاده، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
  2. رضایی، رامین (1395). «نگاهی به تأثیر و جایگاه تغییرات آب­وهوایی در سیستم بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه مصادیق نسل سوم». دوفصلنامۀ حقوق محیط ‌زیست، شمارۀ اول، ص69- 56.

     مشاهده شده به تاریخ 31 شهریورماه 1399 در لینک:

  http://enlaw.journals.pnu.ac.ir/article_3139.html

  1. سلیمی ترکمانی، حجت (1394). حقوق بین‌الملل انرژی. تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  2. گلستانی، شهرام؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام­البنین جلالی (1393). «کارتل گاز دوپارچه». مجلۀ اقتصاد منابع طبیعی، سال سوم، شمارۀ اول، ص42- 15. مشاهده شده به تاریخ 31 شهریورماه 1399در لینک:

  https://enr.ui.ac.ir/article_15624.html

  1. میرمحمدی، سیدمصطفی؛ محمدرضا جهانی­پور (1396). «اصول توسعۀ پایدار در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها». مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 8، شمارۀ 2، ص819- 799.

  10.22059/jcl.2017.230902.633474: DOI

  1. هفرون، رافائل، ج. (1394). مقدمه‌ای بر حقوق انرژی. تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

  ب) خارجی

  1. Doha Declaration (2011). The First Gas Summit of The Heads of State and Government of GECF Member Countries. 15 November 2011, DOHA, QATAR.
  2. Declaration of Malabo: Fifth Summit of Heads of State and Government of the GECF Member Countries. 29 November 2019 Malabo, Equatorial Guinea Available at: https://www.gecf.org/events/declaration-of-malabo-fifth-summit-of-heads-of-state-and-government-of-the-gecf-member-countries, (3 March 2021)
  3. Mogaddam, Hussein (2018). Edition of the GECF Global Gas Outlook 2040 Available at:

      https://www.researchgate.net/publication/338774234, (3 November 2020)

  1. Morgera, Elisa; Kulovesi, Kati (2017). Research Handbook on International Law and Natural Resources. this book is available electronically in the Elgaronline, Law subject collection.
  2. Moscow Declaration (2013). The Second Gas Summit of The Heads of State and Government of GECF Member Countries. July, Kremlin Palace, Moscow, the Russian Federation.
  3. New Delhi Declaration (2002), para.1.
  4. Organisation for Economic Co-Operation and Development, Sustainable Development, Critical Issues, 2001.
  5. Sadeghi MOJARAD, Ali Asghar; ATASHBARI, Vahid; Adrian TANTAU (2018). Challenges for sustainable development strategies in oil and gas industries Available at:

      https://www.researchgate.net/publication/324388641, (30 November 2020)

  1. Safari, Amir; Nandini Das, Oluf Langhelle; Joyashree Roy; Assadi, Mohsen (2019). Natural gas: A transition fuel for sustainable energy system transformation? Available at:

      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ese3.380, (3 April 2020)

  1. L. Sakmar, Susan (2013). Energy for the 21st Century, Opportunities and Challenges for Liquefied Natural Gas (LNG).
  2. Sykes, Patrick (2020). GECF: Economic risks pose biggest obstacle to gas growth Available at: https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/05/10478778/gecf-economic-risks-pose-biggest-obstacle-to-gas-growth, (25 November 2020)
  3. Tehran Declaration (2015). The third Gas Summit of The Heads of State and Government of GECF Member Countries, 23 November 2015, Tehran, Islamic Republic of Iran.
  4. The Statute of The Gas Exporting Countries Forum (GECF).
  5. VandeGraaf, Th (2012). Obsolete or resurgent? The international energy agency in a changing global landscape. Energy Policy, 48.

  21.https://euromenaenergy.com/gecf-highlights-challenges-posed-by-climate-change-at-cop25, (3 May 2021)

  22.https://www.gecf.org/events/launch-of-gecf-2018-global-gas-outlook-and-gecf-gala-dinner (20 May 2021)

  23.https://www.iea.org/commentaries/energy-is-at-the-heart-of-the-sustainabledevelopment-agenda-to-2030, (3 November 2020)

  1. https://www.iaea.org/topics/energy (3 April 2021)
  2. https://opec.mop.ir/portal/home/?generaltext/37264/25858/260828/ (3 July 2021)
  3. gecf.org/gas-data/environment.aspx (3 Jun 2021)

  27.https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/Mapping_OG_to_SDG_Atlas_Executive_Summary_2017.pdf, (3 April 2021)

  28.https://www.unescap.org/events/workshop-role-natural-gas-achieving-sdg7-and-paris-agreement, (29 November 2020)

  29.https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/how-can-the-oil-and-gas-industry-contribute-to-the-sustainable-development-goals/ , (3 Jun 2021)

  1. Yawar, Syed Mohammad, THE GAS EXPORTING COUNTRIES FORUM: IS IT A

  ‘GAS-OPEC’? Available at:http://ijlljs.in/wp-content/uploads/2015/06/5-THE-GAS-EXPORTING-COUNTRIES-FORUM-Copy.pdf,(3 Jun 201).