کوشش‌های نافرجام جامعة بین‌المللی در تأسیس سازمان جهانی برای انرژی‌های فسیلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دکتری، حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق ، دانشکدة الهیات ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.22059/jrels.2023.333669.469

چکیده

تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی‌های فسیلی شکل‌ گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف‌آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی‌های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان‌های بین‌المللی مانند اوپک و سازمان بین‌المللی انرژی، به‌دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط‌‌‌‌زیستی که به‌موجب آن کلیة دولت‌ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از استفاده از انرژی‌های فسیلی معرفی کرده‌اند. هرچند تلاش‌های متعددی دربارة توسعة هنجاری در زمینة انرژی‌های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعة ‌سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش‌ روی توسعة ‌سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینة انرژی‌های فسیلی کدام‌اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست‌محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعة توصیفی- تحلیلی انجام‌شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت‌های ذی‌نفع در تجارت انرژی‌های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط‌‌زیست‌محور می‌تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزة انرژی‌های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب‌وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The International Community's Failed Efforts to Establish a Global Organization for Fossil Fuels

نویسندگان [English]

 • Behrad Saghiri 1
 • Bahram Pashmi 2
 • Hojjat Salimi Turkamani 3
1 PhD candidate of international commercial & investment law, Faculty of law Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PhD in Public International Law, Department of law, Zanjan Branch, Islamic Azad University, ‎Zanjan, Iran.
3 Associate Professor in International Law at Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

To date, two different approaches have been developed in the fossil fuel trade. An approach based on economic considerations that has led to the mutual alignment of fossil energy producers and consumers that seeks to control energy markets and energy trade by establishing international organizations such as OPEC and the International Energy Organization. And the second approach, based on environmental considerations, according to which all governments have stated their goal of reducing the environmental impact of fossil fuel use. Although numerous attempts have been made by both approaches to the normative development of fossil fuels, they have not led to a favorable organizational development to establish a global mechanism with general thematic and geographical competence in this field. The main question is what are the main reasons and obstacles to organizational development and the creation of a global organization in the field of fossil fuels? Also, which approach, economic or environmental, is smoother than the establishment of the WTO? Based on a descriptive-analytical study, in some cases there were formal barriers such as the monopoly structure of existing organizations and resistance to the entry of new members, and in other cases, substantial barriers related to lack of community to cover all issues related to fossil fuels. While paying attention to the fact that in order to overcome the problem of climate change, the principle of common but different responsibility of countries should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fossil energy
 • International organizations
 • Energyconsumers andproducers
 • The environment
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. بیگ‌زاده، ابراهیم (1397). حقوق سازمان‌های بین‌المللی. تهران، انتشارات مجد.
  2. پورخاقان شاهرضایی، زینب (1396). «مسئولیت بین‌المللی خسارت ناشی از تغییرات آب‌وهوایی». حقوق تطبیقی، دورة پنجم، شمارة 107، ص111-92. در: https://law.mofidu.ac.ir/?_action=article&au=202677&_au  (7 مرداد 1401).
  3. رحیمی، نسترن؛ محسن بختیار (1385). «پروتکل کیوتو: رهیافت‌ها و چالش‌ها». علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دورة هشتم، شمارة 2، ص94-79. در: https://jest.srbiau.ac.ir/article_341.html (30 شهریور 1398).
  4. سلیمی ترکمانی، حجت (1394). حقوق بین‌الملل انرژی. تهران، انتشارات شهر دانش.
  5. ____ (1397). «چالش کثرت سازمانی در حقوق بین‌الملل انرژی». مطالعات حقوق انرژی، شمارة 7، ص138–119.   DOI: 10.22059/jrels.2018.240681.139
  1. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. تهران، انتشارات میزان.
  2. عبداللهی، محسن؛ سعیده معروفی (1389). «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست». فصلنامة پژوهش حقوق، سال 12، شمارة 29، ص224-199. در:

         https://journals.atu.ac.ir/article_2508_0461b8f58dfd7d790be369728f1ab6b9.pdf (7 مرداد 1401).

  1. غیبی، اکرم (1385). «نفت و سازمان تجارت جهانی». بررسی‌های مسائل اقتصاد انرژی، شمارة 3، ص85-58. در: http://ensani.ir/fa/article/journal-number/13011 (30 شهریور1399).
  1. محمودی کردی، زهرا (1392). «جایگاه محیط‌زیست در سازمان تجارت جهانی». فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، شمارة 41، ص236-207. در:https://qjpl.atu.ac.ir/article_162_f2b4e7fe75633a90764e9ef1b083382b.pdf  (30 شهریور 1398)
  1. نوح هراری، یووال (1397). انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر. ترجمة نیک گرگین، تهران، نشر نو.

  ب) خارجی

  11. Brown, Donald A. and John D. Dernbach (2009). “the Ethical Responsibility to Reduce Energy Consumption”. Hofstra Law Review, vol. 37, 985-1006.

  12. Herdeger, M (2016). Principles of International Economic Law, 2nd Ed, UK: Oxfod University Press.

  13. Pominova, I (2014). “Risks and Benefits for the Russian Federation from Participating in the Energy Charter: Comprehensive Analysis”. Energy Charter Secretariat Knowledge Centre.

  14. Selivanova, Y (2007). The WTO and Energy- WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).

  15. Scott, R (1994). THE HISTORY OF THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, Vol2, MAJOR POLICIES AND ACTIONS OF THE IEA, France: Head of Publications Service, OECD.

  16. Wälde, T (1996). The Energy Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment and Trade, London-The Hague-Boston: Kluek Law.

  17. Wilson, A (2016). “International Energy Agency”. European Parliamentary Research Service.

  18. https://enb.iisd.org/vol30/enb3001e.html (Accessed 3 September 2019). https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Russia_and_the_ECT_en.pdf (Accessed 2 November 2019).

  19. https://energycharter.org/process/european-energy-charter-1991/ (Accessed 3 September 2019).

  20. https://energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/trade-amendment/(Accessed 3 September 2019).

  21. https://energycharter.org/what-we-do/dispute-settlement/overview/ (Accessed 3 September 2019).

  22. https://energycharter.org/who-we-are/institutions/ (Accessed 2 November 2019).

  23. http://energydiplomacy.com/?p=1115 (Accessed 3 September 2019).

  24.http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582015/EPRS_IDA(2016)582015_EN.pdf (Accessed 2 November 2019).

  25.https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2012/03/the-wto-and-energy.pdf. (Accessed 1 October 2019).

  26.https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2012/03/the-wto-and-energy.pdf (Accessed 1 September 2019).

  27. https://www.iea.org/countries/members/ (Accessed 2 October 2019).

  28. https://www.iea.org/countries/members/ (Accessed 2 September 2019).

  29. https://www.iea.org//topics/ (Accessed 1 September 2019).

  30. https://www.iea.org//topics/ (Accessed 1 September 2019).

  31. https://www.iea.org/topics/climatechange/ (Accessed 2 September 2019).

  32. https://www.ief.org/about-ief/ief-overview.aspx (Accessed 2 September 2019).

  33. https://www.irena.org/history/firstpreparatoryconference (Accessed 3 September 2019).

  34. https://www.irena.org/history/foundingconference (Accessed 3 November 2019).

  35. https://www.irena.org/irenamembership (Accessed 3 September 2019).

  36. https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm (Accessed 1 September 2019).

  37. https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/315.htm (Accessed 4 October 2019).

  38. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97764 (Accessed 4 September 2019).

  39.https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20443/volume-443-I-6363-English.pdf (Accessed 1 September 2019).

  40. https://unfccc.int/kyoto_protocol (Accessed 4 September 2019).

  41.https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement (Accessed 4 March 2019).

  42. https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/status-of-ratification (Accessed 4 September 2019).

  43. https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf (Accessed 4 September 2019).