بهترین رویه‌های صنعت نفت‌وگاز و تأملی بر آرای صادرشده بر مبنای آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق نفت ‌وگاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22059/jrels.2023.359868.531

چکیده

با گسترش صنعت نفت‌وگاز در جامعة جهانی، ادبیات حقوق نفت‌وگاز با اصطلاحات جدیدی روبه‌رو شد. یکی از این اصطلاحات، بهترین رویه‌های صنعت نفت‌وگاز است. این اصطلاح، نخست قراردادهای نفت‌وگاز، سپس قوانین و معاهدات بین‌المللی نفت‌وگاز را متأثر کرد. برخی پرسش‌هایی که دربارة این اصطلاح مطرح است، آن است که مفهوم و ماهیت بهترین رویه‌های صنعت نفت‌وگاز چیست؟ و در محاکم داوری بین‌المللی چگونه موردتوجه داوران قرار گرفته است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی قراردادها، قوانین و معاهدات بین‌المللی مرتبط با صنعت نفت‌وگاز به این نتیجه رسید که بهترین رویه‌های صنعت نفت‌وگاز همان عرف خاص این صنعت است که توسط فعالان این عرصه در سراسر جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی رعایت می‌شود. افزون‌براین، بررسی آرای داوری‌های بین‌المللی نفت‌وگاز نشان داد که داوران بین‌المللی نفت‌وگاز براساس عوامل مختلفی، ازجمله توسعة دانش و فناوری، عملکرد شرکت‌های بین‌المللی و نقش دولت‌ها در اقدامات شرکت‌های بین‌المللی نفت‌وگاز در زمان انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد بهترین رویه‌های صنعت نفت‌وگاز را که فعالان این صنعت باید رعایت ‌کنند شناسایی و براساس آن رأی صادر می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Best International Petroleum Industry Practices and A Reflection on Issued Awards Based on It

نویسندگان [English]

 • hamidreza abbasi 1
 • Seyyed Alimohammad YasrebI 2
1 Department. of Oil and gasL, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Energy Law and International Trade, ‎College of Farabi, University‏ ‏of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

The global expansion of the oil and gas industry has led to the emergence of new terminologies within the oil and gas law literature, One of these terms is the “Best Practices in the Oil and Gas Industry”. Initially, this terminology had a profound impact on many international oil and gas contracts, consequently leading to a transformation in the structure of legal regulations and international treaties governing this industry globally. Its broad scope encompasses various facets, ranging from financial intricacies to technical dimensions, which has led to a significant focus in arbitration tribunals. The topic under consideration is, what concept this terminology carries concerning international oil and gas contracts, laws, and international treaties within the oil and gas sector, and how have arbitrators tackled this matter in international oil and gas arbitration tribunals.
The article, adopting a descriptive-analytical approach and scrutinizing recent international contracts, laws, and treaties relevant to the oil and gas industry, has reached the conclusion that the “Best Practices in the Oil and Gas Industry” are the specialized customs of this industry. These practices evolve in conjunction with the advancements in knowledge and technology by industry actors and are universally adhered to, irrespective of geographical boundaries. Analyzing various oil and gas industry Arbitral awards issued grounded in the Best International Petroleum Industry Practices reveals that arbitrators assess various elements, including adherence to industry knowledge and technologies during making contract or performance, the claim of breaches concerning the Best International Petroleum Industry Practices during operations by the aggrieved party, and insights from petroleum industry experts to identify these best practices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Best International Petroleum Industry Practices
 • Good petroleum industrypractice
 • Good oilfieldpractice
 • Specific petroleum industry customs
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. اصغریان، مجتبی(1395). قراردادهای بین المللی نفت و گاز قراردادهای خدماتی. تهران، انتشارات خرسندی
  2. حاتمی، علی؛ کریمیان، اسماعیل (1394). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. چاپ دوم، تهران، انتشارات تیسا.
  3. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت‌وگاز. تهران، انتشارات میزان.
  4. قانون راجع‌به اجازة مبادلة قرارداد فروش نفت‌وگاز و طرز ادارة عملیات آن، مصوب 1333.
  5. قانون مربوط به موافقت‌نامة تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌‌‌‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن، مصوب 1337.
  6. کاشانی، جواد؛ دامن‌پاک، جعفر (1399). «ماهیت رویه‌های بین‌المللی صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهای بخش بالادستی». مطالعات حقوق انرژی، دورة ششم، شمارة 2، ص440-417.

      DOI: 10.22059/jrels.2021.309452.390

  ب) خارجی

  7. Colombia, Model of Concession Contract, 2004.

  8. Confidential 86/14-ii B.47 PETROLEUM CONCESSIONS LTD. BAHRAIN. https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000193.0x00029716.

  9. Ebrahimi, Seyed Nasrollah; Abbasi, Hamid Reza (2023) "Transnational Petroleum Soft Law and its Sanction Mechanisms" Oil, Gas and Energy Law, 1.  https://www.ogel.org/journal-advance-publication-article.asp?key=729 (Accessed 12 November 2023).

  10. Egypt, Concession Agreement for Gas and crude Oil Exploration and Exploitation Between the Arab Republic of EGYPT and the Egyptian Natural Gas Holding Company and IEOC Production B.V. And BP Exploration (DELTA) Limited IN WEST Sher BEAN ONSHORE Area NILE DELTA A.R.E, West Sher bean Onshore Area, Concession, 2021.

  11. Fundamental Law on Petroleum Operations National Assembly of Sao TOME and Principe Law No.16/2009.

  12. Ghana, GNPC Operating Services Company Limited, Heritage Exploration and Production Ghana Limited, Blue Star Exploration Ghana Limited, GNPC Exploration and Production Company Limited, East Keta Offshore, Concession Agreement, 2015.

  13. Greece, Hellenic Petroleum S.A, Edison International S.p.A, Petroceltic Resources Plc, Patraikos Gulf (West), PSA, 2014.

  14. Guinea Ecuatorial de Petroleos, Model Production Sharing Contract for Hydrocarbons Exploration and Development, 2019.

  15. Guyana, Esso Exploration and Production Guyana Ltd, CNOOC Nexin Petroleum Guyana Ltd, Hess Guyana Exploration Ltd, PSA, 2016.

  16. IRAQ, Model Development and Production Contract, 2018.

  17. IRAQ, Technical Service Contract for The Rumaila Oil Field Between South oil Company of The Republic of Iraq and BP IRAQ Limited and CNPC International (IRAQ) Limited and Soo, 27 July 2009.

  18. Naseem, Mohammad; Naseem, Saman (2021). International Energy Law. Wolters Kluwer, Ed 2.

  19. Pakistan, Government of Pakistan Ministry of Petroleum & Natural Resources Pakistan Onshore Petroleum (Exploration and Production) RULES, 2013 (March 2013).

  20. Republic Of Kenya the Petroleum ACT No.2 of 2019.

  21. São Tomé, BP Exploration (STP) Limited, Kosmos Energy São Tomé e Príncipe, Block 13, Production Sharing Contract, 2018.

  22. São Tomé, Production Sharing Contract Between the Democratic Republic of SAO TOME And Principe Represented by Agencies Naci ONAL Do Petroleum DE SAO TOME And Principe BP Exploration (STP) Limited and Kosmos Energy SAO TOME And Principe for Block 10, 2018.

  23. South Africa, Exploration License OK Energy Limited, 2019.

  24.Treaty Between Australia and The Democratic Republic of Timor-Leste Establishing Their Maritime Boundaries in The Timor Sea.  https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/treaty-maritime-arrangements-australia-timor-leste.pdf 

  25. Treaty on the zone of cooperation in an area between the Indonesian province of East Timor and Northern Australia (with annexes) (1989).

  26. Joint Venture Yashar and Bridas S.A.P.I.C. v. Turkmenistan, ICC Case No. 9151/FMS/KGA.

  27. Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/06/11, Final Award, October 5, 2012).

  28. Phillips Petroleum Company Iran v. The Islamic Republic of Iran, the National Iranian Oil Company, IUSCT Case No. 39.

  29. The American Independent Oil Company v. The Government of the State of Kuwait.