نویسنده = طباطبایی بافقی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-152

10.22059/jrels.2015.57207

سید نصراله ابراهیمی؛ سید علیرضا طباطبایی بافقی