نویسنده = کرم زاده، سیامک
تعداد مقالات: 1
1. حقوق ایران در بهره برداری از رودخانۀ هیرمند از منظر حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 339-370

10.22059/jrels.2018.223734.82

سیامک کرم زاده؛ بهرام مرادیان