نویسنده = گودرزی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 517-545

10.22059/jrels.2019.251752.182

زهرا گودرزی؛ ولی رستمی