دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 189-346