نویسنده = ������������ ��������
ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-60

10.22059/jrels.2015.54551

ولی رستمی؛ احمد رنجبر