ضریب تأثیر مجله

                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                       وضعیت نشریه
 
 
سالضریب تأثیر% خوداستنادیچارکموضوع سطح کلانمیانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلانموضوع سطح میانیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی
1397 0.200 83.33 Q2 علوم فیزیکی 0.182 انرژی 0.230
Q2 علوم اجتماعی 0.290 علوم اجتماعی 0.239
1396 0.107 0 Q3 علوم فیزیکی 0.192 انرژی 0.236
Q3 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی 0.213
1395 N/A N/A N/A علوم انسانی 0.142 فقه و حقوق 0.116