ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه

سال

ضریب تأثیر

% خوداستنادی

کیفیت

موضوع سطح کلان

میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان

موضوع سطح میانی

میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی

1396

0.107

0

Q3

علوم اجتماعی

0.255

علوم اجتماعی

0.213

Q3

علوم فیزیکی

0.192

انرژی

0.236

1395

N/A

N/A

N/A

علوم انسانی

0.142

فقه و حقوق

0.116