ضریب تأثیر مجله

                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                       وضعیت نشریه
 
 
 
سال ضریب تأثیر % خوداستنادی چارک موضوع سطح کلان موضوع سطح میانی میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی
1398 0.324 83.33 Q2 علوم اجتماعی علوم اجتماعی 0.283
Q2 علوم فیزیکی انرژی 0.248
1397 0.200 83.33 Q2 علوم فیزیکی انرژی 0.230
Q2 علوم اجتماعی علوم اجتماعی 0.239
1396 0.107 0 Q3 علوم فیزیکی انرژی 0.236
Q3 علوم اجتماعی علوم اجتماعی 0.213
1395 N/A N/A N/A علوم انسانی فقه و حقوق 0.116