مشابهت یابی مقالات ارسالی

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات حقوق انرژی قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزار همانندجوی سمیم نور  کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن به نویسندگان ارسال می شود.