مشابهت یابی مقالات ارسالی

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات حقوق انرژی قبل از ورود به فرآیند داوری،  می بایست توسط نرم‌افزار همانندجوی ایرانداک کنترل شود