نشریه مطالعات حقوق انرژی (JRELS) - اهداف و چشم انداز