درباره نشریه

   

   شناسنامه نشریه

 

    ju رتبه: علمی

   ju دوره انتشار: دو فصلنامه

   ju موضوع: حقوق انرژی

    ju زبان اصلی: فارسی

    ju عنوان کوتاه نشریه: jrels

    ju شاپا چاپی: 3140-2538

    ju شاپا الکترونیکی: 3159-2538

    ju اولین شماره منتشر شده:  1394

    ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

   ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

    ju سایت اختصاصی نشریه:https://jrels.ut.ac.ir

    ju پست الکترونیکی سردبیر: eaminzadeh@ut.ac.ir

    ju پست الکترونیکی مدیر اجرایی: jenergylaw@ut.ac.ir

     

این مجله براساس نامۀ شمارۀ 3/18/10268 در تاریخ 1396/5/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز درجۀ علمی می باشد