درباره نشریه

   

   شناسنامه نشریه

 

     رتبه: علمی

    دوره انتشار: دو فصلنامه

      موضوع: حقوق انرژی

     زبان اصلی: فارسی

     عنوان کوتاه نشریه: jrels

     شاپا چاپی: 3140-2538

     شاپا الکترونیکی: 3159-2538

     اولین شماره منتشر شده:  1394

     صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

       سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

      سایت اختصاصی نشریه:https://jrels.ut.ac.ir

       پست الکترونیکی سردبیر: eaminzadeh@ut.ac.ir

      پست الکترونیکی مدیر اجرایی: jenergylaw@ut.ac.ir

      عنوان خلاصه استاندارد: Energy Law Stud

     ترتیب انتشار:  دوفصلنامه  (علمی)

     زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

    نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی

     میانگین زمان داوری:  20 هفته

    درصد پذیرش مقالات: 21%

    ضریب تاثیر: 0.324

    کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2

   وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

  نوع داوری: دوسو کور

  هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد   

   نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

  سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزارایرانداک استفاده می‌شود.

   این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.

     

 

این مجله براساس نامۀ شمارۀ 3/18/10268 در تاریخ 1396/5/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز درجۀ علمی می باشد