نشریه مطالعات حقوق انرژی (JRELS) - پرسش‌های متداول