فراخوان مقاله

 

                             فراخوان مقاله                           

مجله مرکز مطالعات حقوق انرژی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

محورهای مقالات:

حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز

-       حقوق بین الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز        - سازمانهای بین المللی نفت و گاز

-       کنوانسیونهای بین المللی انرژی، نفت و گاز                   - حقوق دریاها

-       قواعد فراسرزمینی حقوق نفت و گاز Lex Petrolia        - نظام حقوقی میادین مشترک نفت و گاز

 

حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز

-       حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز                            - مقررات و قوانین حاکم بر صنعت نفت و گاز

-       حقوق مالیاتها و عوارض دولتی                                         - حقوق خصوصی سازی در صنعت نفت و گاز

 

حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز

-       قراردادهای بالادستی نفت و گاز                                                            - قراردادهای گاز

-       قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز                                      - بازارهای بین المللی نفت و گاز

-       قراردادهای پایین دستی نفت

 

حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز

-       اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز                               - بازارهای نفت و گاز

-       حقوق شرکتهای چند ملیتی در سرمایه‌گذاری خارجی                                 - حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

-         تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه های نفت و گاز                                   - حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

-       حقوق مالکیت فکری و اموال معنوی در صنعت نفت و گاز                                 - حقوق انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفت و گاز

 

 

 

 

نشانی وب سایت مجله: www.jrels.ut.ac.ir

رایانامه مجله مطالعات حقوق انرژی:  jenergylaw@ut.ac.ir