بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پیری، مهدی [1] استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • پیری دمق، مهدی [1] دکتری حقوق بین‌الملل محیط زیست و انرژی دانشگاه ماستریخت هلند
 • پشمی، بهرام [1] دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

 • صلاحی، سهراب [1] استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ط

ع

غ

ف

ق

 • قاسم‌پور، عرفان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • قربانی، الهه [1] دانشجوی دکتری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 • قربانی درآباد، بهزاد [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
 • قلی زاده، توحید [1] دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

ک

گ

م

 • مالکی، جلیل [1] استادیار گروه حقوق خصوصی و رئیس دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • مداحی نسب، مصطفی [1] دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • مداحی نسب، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
 • میری، مسلم [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، علامه‌ طباطبائی، تهران
 • مرادی، محمدمهدی [1] دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • مرادیان، بهرام [1] دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
 • مردانی، نادر [1] دانشیار بخش حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
 • میرفتاح، سیدمهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبائی
 • مسلمی، یوسف [1] استادیار سیاستگذاری عمومی و عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مشکات، سید مصطفی [1] دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • مطلبی، سید محمدموسی [1] دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقیمی، لیلی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
 • ملاابراهیمی، عماد [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • میهمی، مهدی [1] دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • موسوی، سید فضل الله [1] استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • موسوی، سید فضل الله [1] استاد گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • موسوی، سید فضل‌الله [1] استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • مولایی، یوسف [1] استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • مومنی راد، احمد [1] استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • مومنی راد، احمد [1] استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ن

و

 • وروائی، اکبر [1] استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • ویژه، محمد‌رضا [1] دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، علامه طباطبائی، تهران

ه

 • هفتانی، مهدی [1] کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 • هندی، سیداصغر [1] عضو هیئت‏ علمی پژوهشگاه ‏صنعت ‏نفت، استادیار مدعو دانشکدۀ ‏حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور حقوقی وزیر نفت، و عضو سابق هیئت ‏مدیرۀ شرکت ‏ملی ‏نفت ‏ایران