نشریه مطالعات حقوق انرژی (JRELS) - فرایند پذیرش مقالات