اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا تخشید

روابط بین الملل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mtakhshidut.ac.ir

سردبیر

الهام امین زاده

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

eaminzadehut.ac.ir

مدیر نشریه

محمد ساردوئی نسب

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

sardoeinasabut.ac.ir

دبیر اجرایی

سحر صادقی

کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jenergylawut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

الهام امین زاده

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

eaminzadehut.ac.ir

محمد ساردوئی نسب

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

sardoeinasabut.ac.ir

عبدالحسین شیروی

تجارت بین الملل استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

ashiraviut.ac.ir

محمدعلی شیرخانی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

shirkhaniut.ac.ir

امیر صادقی نشاط

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

asneshatut.ac.ir

محمدتقی علوی

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

alavitabrizu.ac.ir

حمیدرضا علومی یزدی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

holoumiyazdiyahoo.com

احمد مؤمنی راد

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

momeniradut.ac.ir

حمیدرضا نیکبخت فینی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

hr-nikbakhtsbu.ac.ir

سیدعلی هنجنی

حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

a-hanjanisbu.ac.ir

مهراب داراب پور

حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.drdarabpour.ir
infodrdarabpour.ir

h-index: 0000-0002-5392-4157  

محمود حکمت نیا

مالکیت فکری و فلسفه حقوق استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

dr.hekmatniayahoo.com

منصور جبارى قره باغ

حقوق عمومی و بین‌الملل استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693136/
jabbariatu.ac.ir