شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-493 بهار و تابستان 1398، صفحه 1-249

 

           مشخصات آماری فصلنامه

5
10
107
   152
   84,133
   64,058
   786.29
   598.67
   399
   138
   104
   26
   303
   8
   181

  

 

 مطالعات حقوق انرژی

 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Energy Law Stud

ترتیب انتشار:  دوفصلنامه  (علمی)

زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  20 هفته

درصد پذیرش مقالات: 21%

ضریب تاثیر0.107

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q3

 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

نوع داوری: دوسو کور

هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد   

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه ، قسمت راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول مطالعه شود.  

 

 

Creative Commons License

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-493 (پاییز و زمستان) 

ابر واژگان