شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-493 بهار و تابستان 1398، صفحه 1-249

 

           مشخصات آماری فصلنامه

5
10
105
   152
   79,917
   59,984
   761.11
   571.28
   380
   129
   90
   24
   296
   8
   174

  

 

 مطالعات حقوق انرژی

 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Energy Law Stud

ترتیب انتشار:  دوفصلنامه  (علمی)

زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  20 هفته

درصد پذیرش مقالات: 21%

ضریب تاثیر0.107

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q3

 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

نوع داوری: دوسو کور

هزینه داوری و جاپ مقاله: دارد   

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه ، قسمت راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول مطالعه شود.  

 

 

Creative Commons License

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-493 (پاییز و زمستان) 

ابر واژگان