مشخصات آماری فصلنامه

5
9
91
   133
   71,816
   51,485
   789.19
   565.77
   345
   119
   77
   22
   290
   8
   169

  

 

 مطالعات حقوق انرژی

 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Energy Law Stud

ترتیب انتشار:  دوفصلنامه  (علمی)

زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  20 هفته

درصد پذیرش مقالات: 20%

ضریب تاثیر:

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

نوع داوری: دوسو کور

هزینه داوری و جاپ مقاله: دارد   

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه ، قسمت راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول مطالعه شود.  

 

 

Creative Commons License

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-249 (بهار و تابستان)