نویسنده = ���������� ���������������� ��������
حمایت از زیرساخت‌های انرژی در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-193

10.22059/jrels.2020.301563.367

غلامعلی قاسمی؛ محمد عاکفی قاضیانی