کلیدواژه‌ها = موافقت‌نامه
مطالعۀ تطبیقی یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 335-355

10.22059/jrels.2020.270245.244

سید محمد طباطبائی نژاد؛ هدایت فرخانی؛ زینب پاپی