مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

چکیده

چرخة حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می‌شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می‌کند که قرارداد به‌طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک‌های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن‌ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه‌بندی و مدیریت ریسک‌های قراردادی در مرحلة تشکیل قرارداد به‌آسانی امکان‌پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخة حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقالة حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه‌بندی ریسک‌های قراردادی پرداخته می‌شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحلة تنظیم قرارداد از چرخة حیات قرارداد ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Risk tefcel management in the petroleum upstream contracts drafting

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasrollah Ebrahimi 1
  • Farrokh Javandel Jananloo 2
1
2
چکیده [English]

Contract life cycle in the TEFCEL management is divided to the planning, formation, performance, monitoring and closing out. TEFCEL management of the contract requires the contract is comprehensively considered. In the contract life cycle all contractual risks should be identified and need to find all appropriate approaches. Identification, classification and management of contractual risks in the formation step are not easy but it should be done as possible as, so that all stages of the contract life cycle stages may not be influenced. For the purpose, this article tries to analyze legally these risks identification, classification and provide appropriate approaches for managing of them in the formation stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • contract life cycle
  • TEFCEL
  • Identification
  • Assessment
  • Management
منابع فارسی
1-  کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ یازدهم، 1391،
2- کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ هفتم، 1385،
3- بردبار، آرزو - سایبانی، مصباح، مقاله شناسایی و تخصیص ریسک پوژه های عمرانی در قراردادهای با سیستم اجرای متعارف، اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت، 1392،
3- هیبتی، فرشاد - احمدی، موسی، مقاله مدیریت ریسک در مشارکتهای عمومی- خصوصی پروژه های زیر ساختی، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام مالی در ایران، 1388،
4- میرزاخانی، حسن - نوری، عباس، مقاله شناسایی مهمترین عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی بمنظور کاهش آثار منفی آنها، مجله اقتصادی، شماره های 9 و 10، آذر و دیماه 1392،
5- امام جمعه زاده، حامد - منیرعباسی، آرمین -  نصیر زاده، فرناد، مقاله شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه های BOT، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، 1384،
6- جلالی نائینی، سید غلامرضا- حیدری، مهدی، مقاله مدیریت ریسک در پروژه های لرزه نگاری، اکتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز کشور، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 87، بهمن و اسفند 1390،
7- حبیب‌‌پور، سلطان- معتبرزاده، محمد- سیفی مفرح، مهران، مقاله تعریف مراحل، مفهوم و معیارهای ارزیابی حوادث فرایندی، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، اسفند 1391،
8- اصولی، سید حسین و سایرین، انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چاپ اول، فروردین 1384،
 
 
 
 
 
منابع انگلیسی
1- NRC (2000), National Research Council (US), ‘Risk analysis and Uncertainty in Flood Reduction Studies’. National Academic Press.
2- Monahan G E. (2000), Management decision making: spreadsheet modeling, analysis, and application, Cambridge University Press, England.
3- TOPCO v Libya, 17 ILM 3, 24 (1978), 4 YB Com Arb 177, 178, 183 (1979). 
4- Mozambique Model Production Sharing Contract, 2001,
5- Concession Agreement of 2002 for Petroleum Exploration Exploration & Exploitation between Egypt & The Egyptian General Petroleum Corporation & Dover Investments Limited (East Wadi Araba Area Gulf of Suez): source: Barrows Company Inc. 
6- A guide to the project management Body of knowledge, PMI standards Committee, 2008,
7- IRAQ Model Exploration and Production Contract (EPC) - PSA- 3rd Draft May 7, 2007,
8- Model Production Sharing Contract of the Democratic Republic of Timor-Leste
9- IRAQ DRAFT OIL AND GAS LAW PREPARED BY THE COMMITTEE ON 15 FEBRUARY 2007,
10- PRODUCTION SHARING CONTRACT, KURDISTAN REGION,
11- Gao X. (2009),SOME PROPERTIES OF CONTINUOUS UNCERTAIN MEASURE, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 17,