معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه‌گذاران خارجی علیه دولت‌های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به‌خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می‌توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون‌گذاری‌های عمومی می‌توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به‌منزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمی‌شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان‌های داوری به‌کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادرة خنثی‌سازی استفاده از سرمایه‌گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه‌های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه‌گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادرة غیرمستقیم محسوب نمی‌شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادرة غیرمستقیم‌اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادرة غیرمستقیم محسوب می‌شوند. هدف از نگارش مقالة پیش رو بررسی این اصول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کتاب:

1. Brownlie, Ian, 2003, “Principles of Public International Law”, 6th Edition, New York: Oxford University Press.

2. Stern, Brigitte, 2008, “In Search of the Frontiers of Indirect Expropriation”, W. Rowin, Arthur (ed.by), Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation; The Fordham Papers 2007, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers. Available at: http://books.google.com/books?id=ToBYrW_moe4C&pg=PA29&lpg=PA29&dq=In+Search+of+the+Frontiers+of+Indirect+Expropriation+2007&source=bl&ots=aG1ccnzh2G&sig=5nF9J47vrBkTqHMHf1zk41FwEM&hl=en&sa=X&ei=xX8NU9CKA8LOrQf924HQCA&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q=In%20Search%20of%20the%20Frontiers%20of%20Indirect%20Expropriation%202007&f=false

 

مقاله:

1. Abtahi. Robert, 2011, “Indirect Expropriations in the Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal”, Journal of Law and Conflict Resolution Vol. 3(7), pp. 80-88.

2. Kunoy, Bjørn, 2006, “The Notion of Time in ICSID’s Case Law on Indirect Expropriation”, Journal of International Arbitration, Vol 23(4), pp. 337-349. Available at: http://is.muni.cz/el/1422/podzim2011/MVV61K/um/20201574/Time_in_ICSID_indirecxt_exprop..pdf

3. Ruza, Alice, Indirect Expropriation In International Law: Balancing The Protection Of Foreign Investments And Public Interests, Phd programme in international studies, academic year 2010/2011, School of international studies university of Trento. Available at: http://elawnigeria.com/articles/Indirect%20Expropriation%20in%20International%20Law.pdf

4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), September 2004, “Indirect Expropriation and the Right to Regulate in International Investment Law”, in Working Papers on International Investment. Available at: http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/33776546.pdf

5. Schreuer, Cristoph H., 2005, “The Concept of Expropriation under the ECT and other Investment Protection Treaties”, Transnational Dispute Management, Vol. 5, pp. 1-36. Available at: www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=596

6. U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD), 1998, Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s, New York and Geneva, United Nations Publication, U.N Doc. UNCTAD/ITE/IIT/7.

7. U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2011, Expropriation: UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreement II (A sequel), UN, UNCTAD, New York and Geneva, United Nations Publication, UN Doc. UNCTAD/DIAE/IA/2011/7.