معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه‌گذاران خارجی علیه دولت‌های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به‌خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می‌توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون‌گذاری‌های عمومی می‌توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به‌منزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمی‌شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان‌های داوری به‌کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادرة خنثی‌سازی استفاده از سرمایه‌گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه‌های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه‌گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادرة غیرمستقیم محسوب نمی‌شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادرة غیرمستقیم‌اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادرة غیرمستقیم محسوب می‌شوند. هدف از نگارش مقالة پیش رو بررسی این اصول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the applicable principles in studying indirect expropriation in the El Paso arbitration award

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Oloumi Yazdi 1
  • Erfan Ghassempour 2
1 Phd, Assistant Professor, Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University.
2 M.A Student of International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Indirect expropriation has been studied in numerous arbitration awards regarding foreign investor’s claims against host states. By studying these claims, especially claims which have been awarded recently, one can extract two principles. The first principle is that some general regulations can amount to indirect expropriation, meaning that as a general principle general regulations do not amount to indirect expropriation except if they are enacted in an unreasonable manner. The second principle which the tribunals applied is that the necessary requirement for expropriation is neutralization of use of investment, meaning that at least one of the essential components of the property rights must have disappeared and a mere loss in value of the investment, even though important, is not an indirect expropriation. The said principles which are indeed explanation of the requirements for indirect expropriation, in studying the indirect expropriation claims are an innovation in their kind. The purpose of the present article is to assess the said principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indirect Expropriation
  • Investment
  • Ownership
  • general regulations
کتاب:
1. Brownlie, Ian, 2003, “Principles of Public International Law”, 6th Edition, New York: Oxford University Press.
2. Stern, Brigitte, 2008, “In Search of the Frontiers of Indirect Expropriation”, W. Rowin, Arthur (ed.by), Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation; The Fordham Papers 2007, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers. Available at: http://books.google.com/books?id=ToBYrW_moe4C&pg=PA29&lpg=PA29&dq=In+Search+of+the+Frontiers+of+Indirect+Expropriation+2007&source=bl&ots=aG1ccnzh2G&sig=5nF9J47vrBkTqHMHf1zk41FwEM&hl=en&sa=X&ei=xX8NU9CKA8LOrQf924HQCA&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q=In%20Search%20of%20the%20Frontiers%20of%20Indirect%20Expropriation%202007&f=false
 
مقاله:
1. Abtahi. Robert, 2011, “Indirect Expropriations in the Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal”, Journal of Law and Conflict Resolution Vol. 3(7), pp. 80-88.
2. Kunoy, Bjørn, 2006, “The Notion of Time in ICSID’s Case Law on Indirect Expropriation”, Journal of International Arbitration, Vol 23(4), pp. 337-349. Available at: http://is.muni.cz/el/1422/podzim2011/MVV61K/um/20201574/Time_in_ICSID_indirecxt_exprop..pdf
3. Ruza, Alice, Indirect Expropriation In International Law: Balancing The Protection Of Foreign Investments And Public Interests, Phd programme in international studies, academic year 2010/2011, School of international studies university of Trento. Available at: http://elawnigeria.com/articles/Indirect%20Expropriation%20in%20International%20Law.pdf
4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), September 2004, “Indirect Expropriation and the Right to Regulate in International Investment Law”, in Working Papers on International Investment. Available at: http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/33776546.pdf
5. Schreuer, Cristoph H., 2005, “The Concept of Expropriation under the ECT and other Investment Protection Treaties”, Transnational Dispute Management, Vol. 5, pp. 1-36. Available at: www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=596
6. U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD), 1998, Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s, New York and Geneva, United Nations Publication, U.N Doc. UNCTAD/ITE/IIT/7.
7. U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2011, Expropriation: UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreement II (A sequel), UN, UNCTAD, New York and Geneva, United Nations Publication, UN Doc. UNCTAD/DIAE/IA/2011/7.