بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعدة تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحدة آمریکا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

2 استادیار سیاستگذاری عمومی و عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در نظام‌های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل‌گرا به یک‌دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان‌که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با‌‌ قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوقی ایران، وجوه شباهت و تفاوت این دو نهاد بررسی شد و در پایان این نتیجه‌ به‌دست آمد که این دو نهاد، بر‌خلاف شباهت بسیار زیاد، دقیقاً بر یک‌دیگر منطبق نیستند و با هم تفاوت‌های ماهوی دارند. روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی است. روش جمع‌آوری مطالب نیز علمی کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
فارسی
1-       اصغریان، مجتبی (1391)، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا (قراردادهای اجاره نفت و گاز)، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی
2-       امانی، مسعود (1389)، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
3-       امانی، مسعود (1391)، "مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل"، نامه مفید مجله حقوق تطبیقی جلد 8 شماره 1 ، سال هیجدهم، شماره نود و یکم، صفحات 26- 3
4-       رزمی، محسن و نبی نیا، خالد (1392)، "بررسی قاعده «من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه ایران"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و یکم، صفحات 48- 11
5-      شیروی، عبدالحسین(1393)، حقوق نفت و گاز، چاپ اول، تهران، نشر میزان
6-       کاتوزیان، ناصر، (1374)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت،چاپ اول، تهران، نشر یلدا
 
عربی
7-       خویی، سید ابوالقاسم موسوی (1417)، مصباح الفقاهة ( المکاسب )، قم ، موسسه انصاریان
8-       مستند الشیعه، جلد 10
انگلیسی
9-       Black’s Law Dictionary
10-    Donahue, Debra L. (2005),”Western Grazing: The Capture Of Grass, Ground and Government”, Environmental Law, Vol. 35, pp 721- 806
11-    Kramer Bruce M. and Owen L. Anderson (2005), “ The Rule Of Capture- An Oil and Gas Perspective”, Environmental Law, Vol. 35, pp 899- 954
12-    Pierce, David E. (2011), “Developing a Common Law Of Hydraulic Fracturing” , University Of Pittsburgh Law Review, Vol. 72, pp 685- 699
13-    Johnston, Jason S. (2005), “The Rule of Capture and the Economic Dynamics of Natural Resource Use and Survival under Open Access Management Regimes”, Environmental Law, Vol. 35, pp 855- 898
14-    Rose, Carol M. (1985),Possession as the Origin of Property”, The University of Chicago Law Review, vol. 52, pp 73-88