بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعدة تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحدة آمریکا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

2 استادیار سیاستگذاری عمومی و عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در نظام‌های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل‌گرا به یک‌دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان‌که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با‌‌ قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوقی ایران، وجوه شباهت و تفاوت این دو نهاد بررسی شد و در پایان این نتیجه‌ به‌دست آمد که این دو نهاد، بر‌خلاف شباهت بسیار زیاد، دقیقاً بر یک‌دیگر منطبق نیستند و با هم تفاوت‌های ماهوی دارند. روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی است. روش جمع‌آوری مطالب نیز علمی کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acquisition and reclamation of wastelandwith rule of capture in common law of the United States: a comparative study

نویسندگان [English]

  • Mostafa Maddahinasab 1
  • Yousef Moslemi 2
1 Master oil and gas law student, Tehran University, Tehran
2 Asistant professor of public policy at law and theology faculty of Shahid Bahonar university of Kerman
چکیده [English]

Means of possession are specified in different legal systems; such means are considered very similar to each other in a holistic perspective. One of the means of possession, as referred to in the legal system of Iran in the first paragraph of Article 140 of the Civil Code, is acquisition of unclaimed property and reclamation of wasteland which, in comparison with Common law of the United States of America, is very similar to the rule of capture. In this study, the rule of capture in the common-law and acquisition  in the Iranian legal system has been discussed; similarities and differences between these two terms have been examined and, at the end, it has been concluded that these two terms, despite their many similarities, do not coincide exactly with each other and are significantly different. The research method used is descriptive-analytical and the data were collected through scientific-library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership
  • Property
  • public property
  • rule of capture acquisition of unclaimed property
  • wasteland reclamation
منابع و مآخذ
فارسی
1-       اصغریان، مجتبی (1391)، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا (قراردادهای اجاره نفت و گاز)، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی
2-       امانی، مسعود (1389)، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
3-       امانی، مسعود (1391)، "مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل"، نامه مفید مجله حقوق تطبیقی جلد 8 شماره 1 ، سال هیجدهم، شماره نود و یکم، صفحات 26- 3
4-       رزمی، محسن و نبی نیا، خالد (1392)، "بررسی قاعده «من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه ایران"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و یکم، صفحات 48- 11
5-      شیروی، عبدالحسین(1393)، حقوق نفت و گاز، چاپ اول، تهران، نشر میزان
6-       کاتوزیان، ناصر، (1374)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت،چاپ اول، تهران، نشر یلدا
 
عربی
7-       خویی، سید ابوالقاسم موسوی (1417)، مصباح الفقاهة ( المکاسب )، قم ، موسسه انصاریان
8-       مستند الشیعه، جلد 10
انگلیسی
9-       Black’s Law Dictionary
10-    Donahue, Debra L. (2005),”Western Grazing: The Capture Of Grass, Ground and Government”, Environmental Law, Vol. 35, pp 721- 806
11-    Kramer Bruce M. and Owen L. Anderson (2005), “ The Rule Of Capture- An Oil and Gas Perspective”, Environmental Law, Vol. 35, pp 899- 954
12-    Pierce, David E. (2011), “Developing a Common Law Of Hydraulic Fracturing” , University Of Pittsburgh Law Review, Vol. 72, pp 685- 699
13-    Johnston, Jason S. (2005), “The Rule of Capture and the Economic Dynamics of Natural Resource Use and Survival under Open Access Management Regimes”, Environmental Law, Vol. 35, pp 855- 898
14-    Rose, Carol M. (1985),Possession as the Origin of Property”, The University of Chicago Law Review, vol. 52, pp 73-88