تحلیل رویکرد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله مطالعة چگونگی مواجهة قراردادهای نفتی با موضوع محیط زیست است. در این راستا، با نگاهی به سابقة قراردادهای نفتی از زمان امتیازات سنتی (تا اواسط قرن بیستم) ملاحظه شد که در قراردادهای این دوره مسئلة محیط زیست مطرح نبوده و تنها یک مورد از امتیازات به موضوع پرداخته بود که آن نیز ناقص بود و و سازوکار مشخصی نداشت. در قراردادهایی که از نیمة قرن بیستم منعقد شد، رفته‌رفته شروطی دربارة حمایت از محیط زیست درج شد و هم اکنون بیشتر قراردادهای نفتی حاوی چنین ماده‌ای‌اند؛ در برخی قراردادها تعهدات مفصل و مشخصی دربارة حفظ محیط زیست، برچیدن تأسیسات و حفظ محیط زندگی بومیان ساکن در ناحیة عملیات وجود دارد. با این حال، مطالعة الگوهای مختلف قراردادی نشان می‌دهد که مقررات مندرج در قراردادها غالباً کلی و مبهم است و در موارد زیادی توانایی تحمیل تکالیف مشخص قابل اجرایی بر شرکت‌های سرمایه‌گذار را ندارند. به‌نظر می‌رسد کشورهای سرمایه‌پذیر جذب سرمایه را بر حفظ محیط زیست ترجیح می‌دهند و در این خصوص به ذکر مقرراتی کلی بسنده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the environmental approach in oil contracts

نویسندگان [English]

  • Seyed Fazlollah Mosavi 1
  • Mohamad Reza Shirmardi Dezki 2
1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
2 Ph.D Candidate in Law of Oil and Gas, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to study how oil contracts deal with the issue of the environment. In this context, with a view to the history of oil contracts, since the traditional privileges namely up to the mid-twentieth century, it was found that environmental issues had not been raised in the contracts in this period of time and only one of the advantages had dealt with such issue which was itself incomplete and lacked a clear mechanism. Gradually, in the contracts which were concluded by the mid-twentieth century onwards, provisions regarding the protection of the environment were inserted therein and at the present time most of the oil contracts contain such provisions. In some contracts, there are detailed and specific commitments to environmental protection also related to dismantling of facilities and protecting the environment of indigenous peoples living in the area of operation; however, a study of different contractual patterns shows that the provisions of the contracts are mostly general and vague and, in many cases, they are not able to impose specific obligations applicable to investing companies. It seems that investee countries preferred the attraction of investment on environmental protection and in this respect they just mention some general rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental clauses
  • Oil contracts
  • principles of international law of the environment
  • Sustainable Development
فارسی
 
1. تحقیقی از مجله حقوقی هاروارد، 1380، حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه: سید فضل الله موسوی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
2. دبیری، فرهاد؛ پورهاشمی، سید عباس و روستا، فخرالضحی، 1388، "بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار"، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره 3.
3. موسوی، سید فضل الله، 1385، سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
4. یرگین، دانیل، 1385، تاریخ جهانی نفت، ترجمه غلامحسین صالحیار، جلد اول، تهران: انتشارات اطلاعات.
 
 انگلیسی
 
1. API RECOMMENDED PRACTICE 51R, 2009, Environmental Protection for Onshore Oil and Gas Production Operations and Leases, FIRST EDITION. Available at:  http://www.api.org/~/media/files/policy/exploration/api_rp_51r.ashx
2. Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation(PETROBANGLA), 2012, Model Production Sharing Contract, available at: http://www.petrobangla.org.bd/offshore-bidding-round-2012/Model_PSC_2012.pdf
 3. Boyle, A. 1994, Economic growth and protection of the environment, in Environmental Regulation and Economic Growth (ed. A.E. Boyle), Oxford University Press.
4. Committee on Cumulative Environmental Effects of Oil and Gas Activities on Alaska’s North Slope, 2003, CUMULATIVE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF OIL AND GAS ACTIVITIES ON ALASKA'S NORTH SLOPE, THE NATIONAL ACADEMIES PRESS.
5. Eleodoro Mayorga Alba, 2010, “Environmental Governance in Oil-Producing Developing Countries”, World Bank Oil, Gas, and Mining Policy Division Working Paper, Extractive Industries for Development Series, 17 June.
6. Gao, zhigo, 1994, International Petroleum Contracts: Current Trends and New Directions, International Energy and Resources Law Policy Series, Graham & Trotman.
7. Kurdistan Regional Government, ,2008, Production Sharing Contract for Taq Taq and Kewa Chirmila Areas in the Kurdistan Region between The Kurdistan Regional Government of Iraq and General Energy International Limited and ADDAX Petroleum International Limited, available at: http://www.krg.org/p/p.aspx?l=12&r=296&h=1&s=030000&p=163
8. Kurukulasuriya, Lal; Robinson, Nicholas A.; 2006, United Nations Environment Programme; Division of Environmental Policy & Law, Training Manual on International Environmental Law, Nairobi, Kenya Division of Policy Development and Law, United Nations Environment Programme.
9. Mariano, Jacqueline; La Rovere, Emilio, 2007, “Oil and gas exploration and production activities in Brazil: The consideration of environmental issues in the bidding rounds promoted by the National Petroleum Agency”, Energy Policy 35.
10. MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS GOVERNMENT OF INDIA, 2007, MODEL PRODUCTION SHARING CONTRACT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND XYZ COMPANY(IES) WITH RESPECT TO CONTRACT AREA IDENTIFIED AS BLOCK_____. available at: http://www.eisourcebook.org/cms/Indian%20Production%20Sharing%20Contract.pdf
11. MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS GOVERNMENT OF INDIA, 2009, MODEL PRODUCTION SHARING CONTRACT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND XYZ COMPANY(IES) WITH RESPECT TO CONTRACT AREA IDENTIFIED AS BLOCK. available at: http://www.dghindia.org/pdf/MODEL%20PRODUCTION%20SHARING%20CONTRACT(MPSC).pdf
12. Paradel -TRIUS l, Lluis, 2000, “Principles of International Environmental Law: an Overview”, RECIEL, 9 (2).
13. Republic of the Philippines DEPARTMENT OF ENERGY, SERVICE CONTRACT, available at:http://www.ccop.or.th/epf/philippines/terms_pdf/model_contract_as_of_23_JUL.pdf
14. THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE, 2007, EXPLORATION AND PRODUCTION CONCESSION CONTRACT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE AND “XYZ” AND “ABC” FOR “ONSHORE/OFFSHORE” BLOCK, Mozambique 3rd Licensing Round-Model EPC-Eng, available at: mz.com/DownLoads/App_Docs/Schedules/Schedule_3_EPC/EPC_English/Model_EPCC_English.pdf
15. Tienhaara, Kyla, 2011, “Foreign Investment Contracts in the Oil & Gas Sector: A Survey of Environmentally Relevant Clauses”, Sustainable Development Law & Policy, Vol. 1
16. Wawryk, Alexandra S. 2002, “Adoption of International Environmental Standards by Transnational Oil Companies: Reducing the Impact of Oil Operations in Emerging Economies”, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 20(4).