نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیة اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

شورای اتحادیة اروپا در 23 ژانویة 2012، در راستای تشدید فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم‌های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیة اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌ خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، بر اساس مقدمة قطعنامة 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت دولت‌ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل استناد کرد و خرید نفت از ایران را به‌مثابة یک اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نسبت به تعهدات هسته‌ای خود بر اساس معاهدة NPT ، نقض تعهدی انجام داده است؟ آیا اتحادیة اروپا و دول عضو آن شرایط مربوط به انجام اقدام متقابل علیه ایران را بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت به طور قانونی رعایت کرده‌اند؟ در این پژوهش مشروعیت اقدام متقابل اتحادیة اروپا دربارة تحریم نفت ایران از طریق بررسی طرح مسئولیت بین‌المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیة اروپا هیچ کدام از شرایط مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت را رعایت نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امین‌زاده، الهام و خداپرست، ناصر (1391). «نقد تحریم نفت اتحادیة اروپا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارۀ 60.

Eeckhout, Piet) 2011(. EU External Relations Law, Oxford University Press.

Joyner, D. H. ( 2011). Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty, Oxford: Oxford University Press.

- مقالات

3- Calamita .N. Jansen ,2009 “Sanctions, Countermeasures, andthe Iranian Nuclear Issue” Vanderbilt Journal of transnational Law, Volume 42.

 

4- Dawidowicz,,Martin , 2007 “Public Law Enforcement Without Public LawSafeguards? An Analysis of State Practice on Third-Party  Countermeasures and TheirRelationship to the UN Security Council”, The British Yearbook of International Law, vol.77.

 

5- Dupont ,Pierre-Emmanuel,2012,” Countermeasures and Collective Security:The Case of the EU Sanctions Against Iran “Journal of Conflict and Security Law, vol. 17..

 

6- Edwards,D.M., 1984 “ International Legal Aspects of Safeguardsand the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, International and ComparativeLaw Quarterly.  Vol. 33.

 

7-Joyner, D H, 2012„TheSecurity Council as a Legal Hegemon‟Georgetown Journal of International Law,vol.43.

 

8-Katzman, Kenneth, October 15, 2012.“Iran Sanctions“AmericanCongressional Research Service,

 

9- Porretto, Gabriele,2008”The European Union, Counter-Terrorism Sanctions against Individuals and Human Rights Protection” in :”Fresh Perspectives on the 'War on Terror' “ edited by Miriam Gani, Penelope Mathew,Australian National university press .

 

10-Sicilianos, Linos-Alexander,  2002 “The Classification of Obligations and theMultilateral Dimension of the Relations of International Responsibility”, European Journal of International Law, vol.13.

 

11- Simma ,Bruno, 1985, Self-Contained Regimes, NetherlandsYearbook of International Law, vol.16.

 

12- Singh, Sahib ,2012 “Non Proliferation Law & Countermeasures: Their Function and Role in Determining the Status of a Special Regime” in:” Non proliferation, Law, as, a ,Special, Regime” D. Joyner & M. Roscini(eds) Cambridge :Cambridge University Press .

 

آرای قضایی

13-United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (U.S. v. Iran), I.C.J.3 ,1980.

 

اسناد و معاهدات

14- Annuaire  de  l’Institut  de  droit  international, vol. 38 .1934.

 

 

16-Council of the European Union ,”Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions) “10198/1/04 REV 1, PESC 450, Brussels, 7 June 2004.

 

17-Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iranandrepealing Regulation (EU) No 961/2010 (O.J. L 88/1, 24.3.2012).

 

18-Draft articles on the Responsibility of International Organizations ,2011,(DARIO)

 

19-Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001 (ARSIWA)

 

20-European Convention on Human Rights(ECHR),1948.

 

21-Fitzmaurice Second Report on Law of Treaties,.ILC Draft Articles on Law of Treaties Commentary,1966 .

 

22- Ruiz ,G Arangio , Third Report on State Responsibility, A/CN.4/440/Add 1, ILC Yearbook II(1).1991.

 

23-Security Council Resolution  1929.

 

24-Special Reporter, Crawford Third Report on State Responsibility,U.N. Doc. A/CN.4/507/Add. July 18, 2000.

 

25- Statute of the International Atomic Energy Agency .

 

وب سایت

 

26-http://www.teriboon.ir..1391/4/18.