تحلیل تاریخی- حقوقی موافقت‌نامۀ منابع هیدروکربن فرامرزی امریکا و مکزیک در خلیج مکزیک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

امریکا و مکزیک پس از چندین دهه مذاکره در 12 فوریۀ 2012 موفق به امضای موافقت‌نامه‌ای در خصوص نحوۀ بهره‌برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی واقع در خلیج مکزیک شدند. یکپارچه‌سازی شیوه‌ای است که در موافقت‌نامه برای توسعه‌ و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی فرامرزی پیش‌بینی شده است. با توجه به شباهت تاریخی، ساختاری و حقوقی صنعت نفت مکزیک و ایران و میادین مشترک متعدد کشورمان با کشورهای همسایه، بررسی نحوۀ توافق امریکا و مکزیک به‌منزلۀ جدیدترین تلاش از این دست در سطح جهان می‌تواند در تبیین راهبردهای بخش انرژی کشور کمک‌های شایانی کند. درک متقابل، اعتماد‌سازی، ایجاد فرصت کافی برای گفتگو و مذاکره، رفع سوءتفاهم‌ها، مطالعۀ کامل ویژگی‌های زمین‌شناسی منطقه، دیدگاه بلندمدت، پرهیز از اقدامات یک‌جانبه و مهم‌تر از همه ایجاد منافع مشترک از جمله عوامل موفقیت دو کشور در دستیابی به توافق بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Goldwyn , D. L., Brown Neil R. and Cayten Megan Reilly, (2014). “Mexico’s Energy Reform: Ready to Launch” Atlantic Council, Available from http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/mexico-s-energy-reform-ready-to-launch.

2. Goldwyn, D. L., 2013, “Mexico Rising: Comprehensive Energy Reform at Last?” Atlantic Council, Available from http://www.atlanticcouncil.org/images /publications/Mexico_Rising.pdf.

3. Victor, David G., Hults, D. R., & Thurber, M. C., 2012. “Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy Supply”. uk: Cambridge University Press.

4. BOEM. 2014, “Final Notice of Sale PackageWestern Gulf of Mexico Planning Area (WPA)Outer Continental Shelf (OCS)Oil and Gas Lease Sale 238. New Orleans: U.S. Department of the Interior”, Available from: http:// www. boem.gov /Final-Notice-of-Sale-238-Package/

5. Corcoran, P., 2012, “Oil Theft is Big Business for Mexican Gangs” Retrieved from http://www.insightcrime.org: http://www.insightcrime.org/ news -analysis/ oil-theft-is-big-business-for-mexican-gangs

6. eia.,2015, “Mexico International energy data and analysis”, Retrieved from www.eia.gov: https://www.eia.gov/beta/international/ analysis_includes/countries_long/Mexico/mexico.pdf

7. eia., 2015, “Gulf of Mexico fact sheet”, Retrieved from www.eia.go: http://www.eia.gov/special/gulf_of_mexico/data.cfm

9. Estrada Estrada, J. H. ,2007, “Trans-Boundary Oil And Gas Fields Between Mexico and The USA”, Developing & elivering Affordable Energy in 21th Century. Houston: www.usaee.org.

10. Grayson, G., 1981, “The Politics of Mexican Oil”,  University of Pittsburgh Press.

11. Gronewold, N., 2014, “Mexico: Oil-Sector Reforms Still hot Despite Crashing Crude Prices”, E&E Publishing. Available from http://www.eenews.net/ energywire/2014/12/23/stories/1060010980

12. Hagerty, C. L.,2014, “Legislation to Approve the U.S.-Mexico Transboundary Hydrocarbons Agreement”, Congressional Research Service. Report No. R43610

13. Joyner, C. C.,1980, “U.S.-Mexican Energy Relations in the 1980's: New Resources versus Old Dilemmas”, Case Western Reserve Journal of International Law, 12(3), 485-504.

14. Perkins, Robert, “Pemex Sees No Price Constraints to Reforms,” Platts Oilgram News, October 31, 2014.

15. Lugar, Richard G.,2012, “Oil, Mexico, and The Transboundary Agreement”, Washington: U.S. Government Printing Office. Available at http:// www .foreign.senate.gov/imo/media/doc/77567.pdf

16. Schmitt, K. M.,1982, “The Problem of Maritime Boundaries in U.S.-Mexican Relations”, NATURAL RESOURCES JOURNAL,vol. 22, 140-153.

17. Schmitt, M. K. (1974). Mexico and the United States, 1821 – 1973: Conflict and Coexistence. New York: Wiley & Sons.

18. Seelke, C. R., Villarreal , M. A., Ratner, M., & Brown, P.,2015, “Mexico’s Oil and Gas Sector: Background,Reform Efforts, and Implications for the United States”, congressional research service(CRS), Report No. R43313  

19. Thompson, A., 2013,April 3, “Rusty Wheels of Pemex Require Much Oiling” Financial Times. َAvailable from http://www.ft.com/cms/s/0/0d5a467c-9bb0-11e2-8485-00144feabdc0.html#axzz4IKn3DoaU

20. Valenzuela, P., & Wood, D. ,2014, August 13, “Mexico’s Energy Reform: entering the final phase”, available from https://www.wilsoncenter.org/ article/mexicos-energy-reform-entering-the-final-phase

21. Wood, D., 2012, “US-Mexico Cross Border Energy Cooperation: a new era in the Gulf of Mexico”,  Monthly Report on PEMEX and U.S.-Mexico Energy Cooperation, woodrow wilson international center for scholars, Mexico institute.