سلامتی در معاملات دولتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

معاملات دولتی فرایند تأمین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت‌ها برای بخش خصوصی است. انجام این فرایند از مراحل مختلف تشکیل شده است و به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی نسبت به فساد و سوء‎استفادۀ مالی در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارد. در این راستا از جمله موضوعات مطرح‌شده در سطح جهانی، سلامتی در معاملات دولتی است که به معنای استفاده از منابع عمومی در راستای منفعت عمومی است. با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی و آسیب‌پذیری مراحل مختلف تأمین کالاها و خدمات عمومی، حفظ سلامتی و پیشگیری از خطرها و تهدیدات وارده بر معاملات دولتی ایجاب می‌کند اصول و ساز و کارهای پیش‌بینی تا مصرف منابع مالی دولت به گونۀ بهینه صورت گیرد. در مقالۀ حاضر مفهوم و مبانی سلامتی، معاملات دولتی، اصول، معیارها و رویکردهای حاکم بر ارتقای سلامت در معاملات دولتی بررسی شده و هدف این تحقیق بررسی سلامتی در معاملات دولتی و نقش اصول حاکم بر آن در حفظ و ارتقای سلامتی در رسیدن به اهداف معاملات دولتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTEGRITY IN PUBLIC PROCUREMENT

نویسندگان [English]

 • Reza Tajarlou 1
 • Behzad Ghorbany Darabad 2
1
2
چکیده [English]

Abstract:
public procurement is process supply of goods and services by Government of the private sector, and that this process consists of several stages And that because of conflict of interest public and private sector is vulnerable to corruption and misuse of Government . In this regard, one of the topics discussed at the global level, integrity in public procurement , which means the use of public resources in the public interest. . Given the importance of public procurement in the economy, government agencies and public institutions and vulnerability various stages of providing public goods and services, Calls for the prevention of dangers and threats against public procurement .Principles and mechanisms of government funds can be better. In this paper, the concept and principles of integrity , public procurement, principles, standards and procedures governing integrity promotion is discussed in public procurement.The aim of this study was to evaluate the integrity of the public and the principles governing its public procurement Integrity promotion to achieving the objectives of public procurement

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Integrity
 • Public Procurement
 • the principles of Integrity promotion
 • public resources
 • preserve the value of money
 • purpose of public procurement
 • good managment
 1. کتاب

  امامی، محمد (1389). حقوق مالیۀ عمومی، انتشارات نشر میزان، چاپ سوم زمستان.

  انصاری، ولی‌الله (1371). کلیات حقوق اداری، نشر میزان.

  بادامچی، علی و رنجبری، ابوالفضل (1382). حقوق مالی و مالیۀ عمومی، چاپ اول، تهران: مجد.

  حبیبی، یدالله (1385). حقوق و قوانین معاملات دولتی، چاپ اول، تهران: مجد.

  حسن‌آبادی، محمد و نجار صراف، علیرضا (1386). مدل جامع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی- مدل الماس، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.

  رستمی، ولی (1393). مالیۀ عمومی، چاپ بنیاد حقوق میزان، چاپ سوم.

  طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1384). حقوق اداری، چاپ دوم، انتشارات سمت.

  -------------------------(1382). آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.

  عباسی، بیژن (1390). حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: دادگستر.

  محمدجعفر، جعفری لنگرودی (1385). ترمینولوژی حقوق، چ 16، تهران: گنج دانش.

  موسی‌زاده، رضا (1392). مالیۀ عمومی، نشر میزان، چاپ نهم، پاییز.

  هداوند، مهدی (1389). حقوق اداری تطبیقی، ج 1، چاپ اول، سَمت.

  ولی‌الله، انصاری (1384). کلیات حقوق اداری از لحاظ فطری، عملی و تطبیقی، چاپ ششم.

  مقالات فارسی

  اکرمی، رحمت‌الله، مهدی‌فرد، محمدرضا، بنایی، مهدی، بروز ارصحن (1393). «بازنگری در نظام حسابداری دولت ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت»، مجلۀ اقتصادی، شمارۀ 1 و 2، ص 61-74.

  باباجانی، جعفر. «تحلیل نظری پیرامون سیستم نظارت مالی»، مجلۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 31، بهار 1382.

  دانایی‌فرد، حسن (1384). «استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 9، شمارۀ 2.

  ---------------(1382). «طراحی و تبیین مدل اعتماد عمومی»، رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  درویش، مهدی (1381). «پاسخگویی در دستگاه دونی»، مجموعه مقالات همایش سلامت نظام اداری.

  رضایی‌زاده، محمدجواد (1387). «ویژگی‌های قراردادهای اداری»، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 2.

  رهنورد، فرج‌الله، طاهرپور کلانتری، حبیب‌الله، رشیدی، اعظم (1389). «شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی»، پژوهش‌نامۀ مدیریت اجرایی، سال دهم، شمارۀ 1 (38).

  زارعی، محمدحسین (1380). «فرایند مردمی‌شدن، پاسخگویی و مدیریت دولتی»، نشریۀ مجتمع آموزشی عالی قم، س 3، ش 9، بهار و تابستان.

  زارعی، محمدحسین و بهنیا، مسیح (1390). «تأملی بر امکان اعمال اصل انتظارات مشروع در آرای دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ راهبرد، سال بیستم، شمارۀ 61.

  زارعی، محمدحسین (1383). «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، دانشگاه شهید بهشتی، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 4، ص 155-202.

  صادقی، حسین و همکاران (1387). «بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد»، تحقیقات اقتصادی، دورۀ 44، شمارۀ 85.

  طالع‌زاری، علی و ابراهیمی، نصیبه (1392). «رویکرد پیشگیرانۀ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزۀ علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.

  عباسی، بیژن (1392). «تحلیل قواعد شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه»، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 43، شمارۀ 3.

  عطایی، نادر (1382). «ریشه مشکلات در مناقصات دولتی و دوران اجرا»، نشریۀ مجلس و پژوهش، س 10، ش 39، پاییز.

  فقیهی، ابوالحسن (1380)، «نظام‌های پاسخگویی در بخش مدیریت دولتی»، فصلنامۀ مطالعات مدیریت، شمارۀ 55.

  میرزاده کوهشاهی، نادر و بهاری اردشیری، علی (1392). «تمایزات حقوق عمومی و حقوق خصوصی در حوزۀ معاملات و قراردادها»، اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش‌های پیش‌رو، اسفند.

   

   

   

  مقالات انگلیسی

  1. Adotévi, S. (2004) "Public Procurement Performance". International Public Procurement Conference Proceedings Vol. 3 243 -261
  2. Aguilera R.V &Vadera A.K.(2008),” The Dark Side of Authority: Antecedents, Mechanisms, and Outcomes of Organizational Corruption”, Journal of Business Ethics, Vol. 77, pp. 431–449.
  3. Arrowsmith S and Trybus M (2003) Public Procurement: The Continuing Revolution (Kluwer Law International London)
  4. Arrowsmith S,(2005), The Law of Public and Utilities Procurement , Sweet& Maxwell London ,pp: 2-8
  5. Arrowsmith, S., Lineralli, J., & Wallace, D. Jr, (2000), Regulating Public Procurement: National and International Perspectives. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Law International.
   1. Arrowsmith, Sue. EU Public Procurement Law,(2011), An Introduction. University of Nottingham. pp: 198-200 2(4). PP: 344-359
   2. Beth, É (2005). “Main Findings of the Forum Workshop on Improving Transparency in Public Procurement”. Chapter 5 in Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement. OECD Publishing: Paris, 45-50.
   3. Billger S.M &Goel R.K.(2009),” Do existing corruption levels matter in controlling corruption? Cross-country quantile regression estimates”, Journal of Development Economics, Vol. 90, pp. 299–305.
   4. Christopher, H ;Transparency, D.(2006) The Key to Better Governance. oxford: oxford university Press.
   5. Philippe Burger and Ian Hawkes worth,(2011), How To Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement  ,  OECD Journal on Budgeting, Volume 2011/1, © OECD 2011,p:1-56
   6. Dye, Kenneth M. and Stapenhurst, Rick.(1998), Rick, Pillars of Integrity: The Importance of SupremeAudit Institutions ,WBI working papers. Washington, DC: World Bank.
   7. Frankel, M.)2001(. Freedom of Information and Corruption, Paper For the Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, The Campaign for Freedom of Information, from: www.cfoi.ogr.uk
   8. Garcia, R. H. (2009), International public procurement: a guide to best practice, London: Globe Law and Business
   9. Glynn, P. S. J. Kobrin, et al. (1997). «The Globalization of Corruption», in Corruption and the Global Economy. K. A. Elliott (ed). Washington DC, Institute for International Economics.
   10. Goel R.K & Nelson M.A.(2010), “Causes of corruption: History, geography and government”, Journal of Policy Modeling, Vol. 32,pp. 433–447.
   11. Integrity in Government: Towards Output and Outcome MeasurementExpert Group on Conflict of Interest,5May 2009OECD Conference Centre, Paris p.1-107
   12. James Justin Jurich ,(2012),international Approaches to Conflicts of Interest in Public Procurement: A Comparative ,The Faculty of The George Washington University Law School , p: 1-67
   13. Kari Heggstad, Mona Frøystad and Jan Isaksen,Chr. Michelsen Institute ,Commissioned by DFID ,(2010), The basics of integrity in procurement ,Aguidebook,Version 3.
   14. Kaufman, D (1997), Corruption: The facts, World Bank working paper, viewed 2, www.worldbank.org
   15. Larmour, P. & M. Barcham (2004). National Integrity Systems Pacific Islands: Overview Report. Melbourne, Transparency Inter-national Australia.
   16. McCusker,  R,  (2006), “Review  of Anti–corruption  Strategies”, Technical and Background Paper, No. 23, Australian Institute of Criminology, Canberra, Australia
   17. Myint U.(2000),” Corruption: Causes, Consequences And Cures”, Asia-Pacific    Development Journal, Vol. 7, No. 2,pp. 33-58.
   18. OECD (2008) Enhancing integrity in public procurement: a checklist.
   19. OECD (2009) Principles for Integrity in Public Procurement.
   20. OECD ( 2009) , OECD: Integrity framework, viewed 15 March 2010, http://www.oecd.org.
   21. OECD, (2005) ,Managing Conflict of Interest in the Public Sector‐ A Toolkit.
   22. OECD, (2006), Why is procurement important? Factsheet. December,
   23. OECD, (2007), Integrity in public procurement. Good practice AZ. Organisation for EconomicCooperation and Development
   24. OECD,(2006) ,Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS).
   25. Pasquier, M; Villeneuve, J.(2007). Organizational barriers to transparency: a typology and analysis of organizational behavior tending to prevent or restrict access to information fromhttp://ras.sagepub.com/
   26. Pope, J, (2000), TI Sourcebook: Confronting corruption: The elements of a national integrity system, Transparency.
   27. Rabl T and Kuhlmann T.M.(2008), “Understanding corruption in organizations – development and empirical assessment of an action model”, Journal of Business Ethics, Vol. 82 No. 2, pp. 477-95.
   28. Rabl T and Kuhlmann T.M.(2009),” Why or why not? Rationalizing corruption in organizations” ,Cross Cultural Management, Vol. 16, No. 3, pp. 268-286.
   29. RahmaniaTahmineh, MirzadehKoohshahib Nader ,(2014), A Comparative Study of Principles Governing Public Procurement In Iran and Eu Legal System,MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939) Vol.
   30. Raiypaul , (1992), “legitimateexpectation an conceptual analysis” , the law qurtyreview, vol 8 , p– 81
   31. Spigelman, J. J. (2004) The Integrity Branch of Government. Austra-lian Law Journal, Vol. 78,
   32. Stapenhurst, Rick and Robert Miller,(2005) The Role of Parliaments in Curbing Corruption. Washington, D.C.: The World Bank.
   33. Sue Arrowsmith, Robert D. Anderson. (2011) The WTO regime on government procurement : challenge and reform, First published Printed in the United Kingdom at the University Press, CambridgeA catalogue record for this publication is available from the British Library:p 1-99
   34. RahmaniaTahmineh& Nader Mirzadeh, koohshahi, (2015), the review of  procurement corruption predationfield holding Iranian tenda, indianJournal of fandom .vol5, p2813-2816
   35. Thai, K. (2001). “Public Procurement Reexamined.” Journal of Public Procurement, (1):PP 9-50.
   36. Thai, K. (2009) International Handbook of Public Procurement. Boca Raton: Taylor and Francis
   37. TI (2001). The National Integrity System: Concept and Practice (Country Studies Overview Report). Berlin, Transparency Interna-tional.
   38. TI(2006).Handbook For Curbing Corruption In Public Procurement.Published by Transparency International Transparency International 2006
   39. Trepte, P., 2005. Transparency and Accountability as Tools for Promoting Integrity and Preventing Corruption in Procurement: Possibilities and Limitations. Document prepared for the Expert Group Meeting on Integrity in Public Procurement. OECD Document No: Unclassified - GOV/PGC/ETH (2005)1.
   40. Mertus, J. (1999). “From legal transplants to transformative justice: Human rights and the  promise  of  transnational  civil  society.”  American  University  International  Law Review, 14 (5). 1335-1386.
   41. Un ,( 2012), handbook was produced by the Interagency Procurement Working Group (IAPWG).  the glossary of terms was updated reflecting the Procurement Network's agreed harmonized definitions for procurement-related terms. Revision 1.1 © IAPWG 2006.   All rights reserved.
   42. UN(2005) EliaArmostrong , integrity , transparency , accountability in public administration, United Nations , August 2005, p:1-14 
   43. UNCITRAL (2012) Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guild to Enactment. [Online] Available from: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement/ml-procure.pdf
   44. Unodc,(2013),Guidebook_on_anticorruption_in_public_procurement_and_the_management_of_public_finances
   45. UNODCCP,(1999),prevention at effective tool to reduce corruption , conference global against corruption,p:1-45
   46. UNOPS ,( 2011), Transparency and public procurement , Supplement to the  Annual Statistical  Report on United Nations Procurement