حمایت از تولید برق تجدیدپذیر در پرتو مقررات و رویۀ قضایی سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

چکیده

امروزه راهبردهای حمایت از ایجاد و توسعۀ انرژی‌های نو، در سیاست‌های انرژی در اغلب کشورهای جهان از جایگاه کلیدی برخوردار است. مبنای حقوقی این حمایت، تعهدات زیست‌محیطی و حقوق بشری دولت‌ها طبق اسناد و معاهدات بین‌المللی است. به‌‌رغم این و با توجه به اینکه حدود 97 درصد از تجارت جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی، در حال انجام است، بنابراین اجرای برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های حمایتی از توسعۀ انرژی‌‌های نو می‌‌بایست با تعهدات دولت‌‌ها مطابق قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی نیز همخوانی داشته باشد. از این رو دولت‌های عضو سازمان باید، میان تعهدات زیست‌محیطی و تجاری بین‌المللی خود در این زمینه توازن برقرار کنند. رویۀ قضایی اخیر سازمان تجارت جهانی، معیار‌‌هایی را به منظور ایجاد توازن میان این دو دسته از تعهدات ارائه داده است. از آنجا که ایران در حال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، مقررات‌گذاری در حوزۀ انرژی و به خصوص انرژی‌‌های نو و تنظیم قراردادهای تضمین سرمایه‌گذاری و خرید برق تجدیدپذیر، بایستی با توجه به مقررات و رویۀ قضایی سازمان صورت گیرد. در این مقاله با توجه به رویۀ اخیر سازمان تجارت جهانی، معیارهایی به منظور ایجاد تعادل میان تعهدات زیست‌محیطی و تجاری دولت‌ها در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


کارولین، لندن، 1389. تجارت بین‌‌الملل و محیط‌زیست، ترجمۀ رمضانی محمدحسین قوام‌آبادی، شهر دانش.

مقالات

رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، 1388. «بررسی استثنائات زیست‌محیطی در رویۀ گات و سازمان تجارت جهانی»، پژوهش حقوق و سیاست.

محمودی‌کردی، زهرا، 1393. «جایگاه محیط‌زیست در سازمان تجارت جهانی»، پژوهش حقوق عمومی.

 

 

 

 

 

 

انگلیسی

 

Books:

 

 1. Mori,  Y.H&Ohnishi,  K,2001,Energy and Environment: Technological Challenges for the Future, Springer.
 2. Morata, Francesc, 2012,European Energy Policy: An Environmental Approach, Edward Elgar Pub.
 3. Renewables Information 2010: With 2009 Data, International Energy Agency, 2010.
 4. D. Couture, Toby,2013,A Policymaker’s Guide to Feed-in Tariff Policy Design, National Renewable Energy Laboratory.
 5. Byrne, John & Wang, Young-Doo, 2014, Green Energy Economies: The Search for Clean and Renewable Energy, Transaction Publishers.
 6. O. Sykes, Alan, 2003,the Economics of WTO Rules on Subsidies and Countervailing Measures, the University Of Chicago.
 7. .Bénitah, Marc, 2001, the Law of Subsidies under the GATT/WTO System, Kluwer Law International.
 8. Cotteir, Thomas and Other, 2014, Energy in WTO law and policy, world trade organization.
 9. Emily Reid, 2015,Balancing Human Rights, Environmental Protection and International Trade, Hart Publishing.,
 

 

 

Articles

 

 1. L. Stenzel, Paulette, 2002, Why and How The World Trade Organization Must Promote Environmental Protection, Duke Environmental Law & Policy Forum, Vol.13.
 2. Peat, Daniel, 2012, the Perfect FIT: Lessons for Renewable Energy Subsidies in the World Trade Organization, LSU Journal of Energy Law and Resources.
 3. S. Abu-Gosh, Ehab& Leal-Arcas, Rafael, 2013,the Conservation of Exhaustible Natural Resources in the GATT and WTO: Implications for the Conservation of Oil Resources, the Journal of World Investment & Trade, Vol.14.