حل و فصل اختلافات در ساختار تأمین مالی پروژه با تأکید بر یکپارچگی قراردادی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

تأمین مالی پروژه از شایع‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در هر کشور به حساب می‌آید. در این ساختار، فقط یک مذاکره و قرارداد وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از قراردادهاست که ساختار پروژه را تعیین می‌کند که از آن به «یکپارچگی قراردادی» معاملات تأمین مالی پروژه یاد می‌شود. حل و فصل اختلافات در قراردادهای تأمین مالی پروژه باید در پرتو شناخت مفهوم یکپارچگی قراردادی صورت گیرد، زیرا هرگونه اختلافی می‌تواند این یکپارچگی را از میان ببرد و درنتیجه برای پروژه بسیار خطرناک باشد. بدین‌منظور باید روابط میان قراردادهای مختلف بررسی و ساختار سلسله‌مراتبی قراردادهای اصلی و فرعی مشخص شوند، زیرا اجراکردن یا نکردن ناقص یک قرارداد می‌تواند اثر نامطلوبی در دیگر قراردادها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Disputes Settlement in Project Finance with Emphasis on Transactional Unity

نویسنده [English]

  • Ali Rezaee
Assistant Professor at Shiraz University, Faculty of Law and Political Science
چکیده [English]

Project financing is treated as the most common methods of investment. In this method, there are no general negotiations to enter into a single contract, but a series of contracts, which, once entered into, are called “transactional unity”. Therefore, the participants must recognize the concept of transactional unity with respect to the resolution of their disputes and reflect this unity in their future transactions. Any conflict would dissolve the transactional unity of the structure and jeopardize the project’s viability. Thus there must be an investigation between the relationships between the various contracts and sub-contracts, and the hierarchical structure specified therein, since, the failure to exercise or partial performance of a contract can have adverse effects on other contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litigation
  • Arbitration
  • Horizontal and Vertical Contractual Relationship
  • Interrelated Contracts
الف) فارسی
بختیاری‌فر، محمدهادی (1386). «حدود مداخلۀ دادگاه در داوری‌های داخلی و تجاری بین‌المللی»، پایان‌نامۀ رشتۀ حقوق خصوصی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
برهانی، دکتر حمید (1379). بانکداری و تأمین مالی بین‌المللی، مؤسسۀ عالی بانکداری ایران.
بهمئی، محمدعلی و مرادی، فهیمه (1392). «اطراف پنهان قرارداد داوری در گروه دولت‌ها»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 62.
ــــــــــــــــــــ (1394). «طرف شرط داوری در گروه قراردادی»، مجلۀ حقوقی بین‌‌المللی، شمارۀ 52.
رس، کیومرث (1388). «اقدامات تأمینی در داوری‌های تجاری بین‌المللی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
سربازیان، مجید و رنجبری، سهیلا (1395). «تعمیم قلمرو موافقت‌نامۀ داوری به شخص ثالث و آثار آن»، مجلۀ مطالعات حقوقی، دورۀ هشتم، شمارۀ دوم.
شمس، عبدالله (1387). آیین دادرسی مدنی، دورۀ پیشرفته، جلد سوم، چاپ یازدهم، انتشارات دراک.
شیروی، عبدالحسین (1391). حقوق تجارت بین‌‌الملل، چاپ چهارم، انتشارات سمت.
شهبازی‌نیا، مرتضی (1386). حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی (مطالعۀ تطبیقی)، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
کاشانی، جواد و شیخیانی، مهدی (1390). «داوری‌‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بازرگانی بین‌‌المللی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، شمارۀ 19.
محسنی، حسن (1391). «دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال 76، شمارۀ 77.
نیکبخت، حمیدرضا (1390). داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری»، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
وصالی، منصور (1389). توسعۀ شرط داوری از طریق رضایت مفروض با تأکید بر مفهوم گروه قراردادها، مباحثی از داوری‌‌های بین‌‌المللی، مجموعه همایش‌‌های مرکز منطقه‌‌ای داوری تهران، جلد دوم.
ب) انگلیسی
Born, Gary B (2009). International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
Dugue, Christophe (2000-2001). "Dispute Resolution in International Project Finance Transactions", Fordham International Law Journal, Vol. 24.
Hanotiau, Bernard (1998). "Complex - Multicontract-Multiparty – Arbitrations", Arbitration International, Vol. 14, Number 4.
Hoffman, Scott L. (2009). The Law and Business of International Project Finance, Cambridge University Press, Third Edition.
Hosking, James M. (2004). "The Third Party Non-Signatory's Ability to Compel International Commercial Arbitration: Doing Justice Without Destroying Consent", Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 4, Issue 3.
Klarmann, Reinhard Leopold (2003). "Islamic project finance: a legal study with particular reference to the laws of Switzerland and the United Arab Emirates", Thesis (doctoral)-University of Lausanne.
Lew, J., et. al (2003). Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
Moses, Margaret L (2008). The principles and practice of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press.
Redfern, A., Hunter, M. (2009). Law and Practice of International Commercial Arbitration, 5th Ed, Sweet & Maxwell.
Sin, Kam Fan (1999). Building Project Finance in Hong Kong: Law and Practice, Lexis Nexis Hong Kong, Second Edition.
Stucki,Blaise, Schellenberg, Wittmer (2006). Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories, ASA Below 40 Conference, Geneva.
Vinter, Graham (2006). Project Finance: A Legal Guide, Sweet & Maxwell, London, Third Edition.
Wilske, Stephan, Shore, Laurence, Ahrens, Jan-Michael (2006). "The group of companies’ doctrine – where is it heading?", American Review of International Arbitration, Vol. 17.
 
ج) اسناد، قوانین و مقررات
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
Brussels I Regulation 2000, Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, available at:
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards - the "New York" Convention. Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pd.