بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

مناقصه از عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از بودجۀ ‌عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین برگزاری مناقصۀ سالم نقش بسیاری در افزایش بهره‌وری و هزینه‌کرد مطلوب بودجۀ ‌عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه‌های «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره‌وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده‌اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“A Comparative Study of Integrity Promotion in Iran Tender Regulation and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD( Guidelines”

نویسندگان [English]

  • Reza Tajarlou 1
  • Zahra Babaie 2
1 Assistant Professor of Public law, Department of law, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Public law, Department of law, Tehran University. Tehran, Iran
چکیده [English]

Public procurement is purchasing a wide variety of goods, services and public works from the private sector by a public authority. Public procurement is a key activity of governments with 10-15% of GDP across the world. An effective Public Procurement system plays a strategic role in preventing fraud, waste and corruption and prevents mismanagement and waste of public funds. Several key principles emerge from discussion about the ways of promoting integrity and having more efficient and healthier public procurement procedures. These principles include transparency, competition, control, equal treatment, use of an independent body for complaints settlements, prevention of collusion and cartel formation, avoiding participation of public entities in winner benefits, avoiding unduly leverage, prevention of dominant abuse, and cancelling the complicated and Non-effective regulations. These principles are discussed in Iran Tenders Regulations and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD (guidelines. The current paper is analyzing the principles to help the public authority achieve integrity and efficiency in public procurement system and reduce corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Procurement
  • integrity
  • Competition
  • transparency
الف) فارسی
باقرزاده، حمید (1392). حقوق مناقصات: مبانی و ماهیت، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
باقری، محمود و صادقی، محمد (1394). «تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، شمارۀ 2، 413-441.
پناهی، علی و بندری، لیلا (1382). «ابعاد اقتصادی مناقصات دولتی و ویژگی‌های فرایند حاکم بر آن‌ها (تجربۀ جهانی)»، مجلس و راهبرد، شمارۀ 39، 31-50.
شیروی، عبدالحسین (1385). «مقایسۀ قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامۀ ناظر بر خرید‌های دولتی در سازمان تجارت جهانی»، مدرس علوم انسانی، شمارۀ 47، 49-77.
عبدی‌پور، ابراهیم (1388). «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط»، حقوق اسلامی، سال ششم، شمارۀ 21، 125-155.
منکیو، گریگوری (1387). مبانی علم اقتصاد، ترجمۀ حمیدرضا ارباب، چاپ اول، تهران: نشر نی.
والزر، مایکل (1389). حوزه‌های عدالت: در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، ترجمۀ صالح نجفی، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.
ب) انگلیسی
Albert Sánchez Graells (2015). Public Procurement and the EU Competition Rules, Second Edition, Oxford, Hart Publishing Ltd.
Archon Fung, Mary Graham, David Weil (2008). Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency, Cambridge, Cambridge University Press.
"Competition and Public Procurement- An Overview" (?), The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy (CCLP (S) 23). At:
Dobler, D.W. & Burt, D.N. (1996). Purchasing and Supply Management, 6th edn., New York: McGraw Hill Companies, Inc.
Fighting Cartels in Public Procurement, (2008). OECD. At:
Hans-Joachim Priess (2002). "Distortions of Competition in Tender Proceedings: How to Deal with Conflicts of Interest (Family Ties, Business Links and the Cross-Representation of Contracting Authority Officials and Bidders) and the Involvement of Project Consultants", 11(3) Journal of Public Procurement Law Review, 153.
Jakob Svensson (2005). "Eight Questions about Corruption", Journal of Economic Perspectives, VOL.19, NO.3, 19-42.
Jens Forssbaeck, Lars Oxelheim (2014). The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency,Oxford, Oxford University Press.
Khi V. Thai (2009). International Handbook of Public Procurement, London, CRC Press, Taylor & Francis Group.
Marco Celentani & Juan-José Ganuza (2002). "Corruption and competition in procurement", European Economic Review, Vol. 46 (7), 1273-1303. At:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292101001477> 12/8/2016.
OECD Principles for Integrity in Public Procurement, OECD, 2009. At:
Ohashi & Hiroshi (2009). "Effects of Transparency in Procurement Practices on Government Expenditure: A Case Study of Municipal Public Works", Review of Industrial Organization, Vol. 34, Issue 3, 267–285.
"Public Procurement in the EU: Legislative Framework, Basic Principles and Institutions", 2011, by Financial Assistance of European Union. At:
http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_EU_2011.pdf> 11/1/2016.
Schooner & Steven L (2002). "Desiderata: Objectives for a System of Government Contract Law", Public Procurement Law Review, Vol. 11, 103, GWU Law School, Public Law Research Paper No. 37.
Stefan E & Weishaar (2013). Cartels, Competition and Public Procurement, Law and Economics Approaches to Bid Rigging (New Horizons in Competition Law and Economics series), Cheltenham, Edward Elgar.
Sue Arrowsmith, et. al, (2000). Regulating Public Procurement: National and International Perspectives,London, Kluwer Law International.
Sue Arrowsmith & Peter Kunzlik (2009). Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New Directives and New Directions, Cambridge, Cambridge University Press.
Turpin, Colin & Brown, Patricia (1989). Government Procurement and Contracts, Essex, Longman, (n 135).
United Nations Development Program (UNDP) 2004. At: