بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

مناقصه از عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از بودجۀ ‌عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین برگزاری مناقصۀ سالم نقش بسیاری در افزایش بهره‌وری و هزینه‌کرد مطلوب بودجۀ ‌عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه‌های «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره‌وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده‌اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی

باقرزاده، حمید (1392). حقوق مناقصات: مبانی و ماهیت، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

باقری، محمود و صادقی، محمد (1394). «تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، شمارۀ 2، 413-441.

پناهی، علی و بندری، لیلا (1382). «ابعاد اقتصادی مناقصات دولتی و ویژگی‌های فرایند حاکم بر آن‌ها (تجربۀ جهانی)»، مجلس و راهبرد، شمارۀ 39، 31-50.

شیروی، عبدالحسین (1385). «مقایسۀ قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامۀ ناظر بر خرید‌های دولتی در سازمان تجارت جهانی»، مدرس علوم انسانی، شمارۀ 47، 49-77.

عبدی‌پور، ابراهیم (1388). «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط»، حقوق اسلامی، سال ششم، شمارۀ 21، 125-155.

منکیو، گریگوری (1387). مبانی علم اقتصاد، ترجمۀ حمیدرضا ارباب، چاپ اول، تهران: نشر نی.

والزر، مایکل (1389). حوزه‌های عدالت: در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، ترجمۀ صالح نجفی، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.

ب) انگلیسی

Albert Sánchez Graells (2015). Public Procurement and the EU Competition Rules, Second Edition, Oxford, Hart Publishing Ltd.

Archon Fung, Mary Graham, David Weil (2008). Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency, Cambridge, Cambridge University Press.

"Competition and Public Procurement- An Overview" (?), The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy (CCLP (S) 23). At:

Dobler, D.W. & Burt, D.N. (1996). Purchasing and Supply Management, 6th edn., New York: McGraw Hill Companies, Inc.

Fighting Cartels in Public Procurement, (2008). OECD. At:

Hans-Joachim Priess (2002). "Distortions of Competition in Tender Proceedings: How to Deal with Conflicts of Interest (Family Ties, Business Links and the Cross-Representation of Contracting Authority Officials and Bidders) and the Involvement of Project Consultants", 11(3) Journal of Public Procurement Law Review, 153.

Jakob Svensson (2005). "Eight Questions about Corruption", Journal of Economic Perspectives, VOL.19, NO.3, 19-42.

Jens Forssbaeck, Lars Oxelheim (2014). The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency,Oxford, Oxford University Press.

Khi V. Thai (2009). International Handbook of Public Procurement, London, CRC Press, Taylor & Francis Group.

Marco Celentani & Juan-José Ganuza (2002). "Corruption and competition in procurement", European Economic Review, Vol. 46 (7), 1273-1303. At:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292101001477> 12/8/2016.

OECD Principles for Integrity in Public Procurement, OECD, 2009. At:

Ohashi & Hiroshi (2009). "Effects of Transparency in Procurement Practices on Government Expenditure: A Case Study of Municipal Public Works", Review of Industrial Organization, Vol. 34, Issue 3, 267–285.

"Public Procurement in the EU: Legislative Framework, Basic Principles and Institutions", 2011, by Financial Assistance of European Union. At:

http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_EU_2011.pdf> 11/1/2016.

Schooner & Steven L (2002). "Desiderata: Objectives for a System of Government Contract Law", Public Procurement Law Review, Vol. 11, 103, GWU Law School, Public Law Research Paper No. 37.

Stefan E & Weishaar (2013). Cartels, Competition and Public Procurement, Law and Economics Approaches to Bid Rigging (New Horizons in Competition Law and Economics series), Cheltenham, Edward Elgar.

Sue Arrowsmith, et. al, (2000). Regulating Public Procurement: National and International Perspectives,London, Kluwer Law International.

Sue Arrowsmith & Peter Kunzlik (2009). Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New Directives and New Directions, Cambridge, Cambridge University Press.

Turpin, Colin & Brown, Patricia (1989). Government Procurement and Contracts, Essex, Longman, (n 135).

United Nations Development Program (UNDP) 2004. At: