بررسی تخصیص مسئولیت ریسک‌های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی و امکان پوشش بیمه‌ای آن ریسک‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از 150 سال پیش که اکتشاف نفت آغاز شد، تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری در فناوری‌های اکتشاف رخ داده است، با وجود این، هم‌اکنون نیز «حفاری» تنها روش تعیین قطعی وجود یا نبود مخازن هیدروکربنی در سازند است. با توجه به ماهیت حفاری و نبود ‏اطلاعات کافی در حوزۀ مورد اکتشاف، ریسک‌های پنهانی در آن نهفته است. از جمله آن‌ها گم‌گشتگی گردشی گل حفاری که به سیلان و فوران منجر می­شود. ‏مدیریت ریسک در قراردادهای اکتشافی دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از مهم‌ترین روش‌های مدیریت ریسک «بیمه» است. در ‏مقاله حاضر ضمن بررسی تخصیص ریسک‌های سیلان و فوران بین اپراتور و پیمان­کار حفاری در سه دستۀ اصلی قراردادهای حفاری مرسوم در ‏بازار شامل قراردادهای حفاری روزانه، کلید در دست و عمقی، مشخص می‌گردد که صرفاً بخشی از ریسک‌های موجود در عملیات با توجه به ‏معیارهای بیمه پذیری از طریق بیمه‌نامه‌های استاندارد در بازار ماهیت بیمه‌پذیر دارند. ریسک سیلان در بیمه‌نامه‌های اکتشاف و توسعۀ انرژی ‏استاندارد پوشش داده نمی‌شود و ریسک فوران با تعریف خارج از کنترل شدن چاه در بیمه‌نامه‌های مذکور بیمه‌پذیر است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Risk Allocation of Blowout and Kick in Offshore Drilling Contracts and ‎Insurance Coverage of those Risks

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Oloumi 1
  • Azadeh Hajmohammad Jafar 2
1 Associate Professor of Law & Political Sciences Faculty of Allameh Tabataba'i University
2 Ph. D student of Management of International Oil and Gas Contracts, Law & Political Sciences Faculty of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Since 150 years ago, when oil exploration began, significant advances‎have been made in exploration technologies. Notwithstanding this, drilling is still the only ‎definitive method for ‎determining the presence of the hydrocarbon ‎reservoirs in a formation. Due to the nature of the drilling and lack of ‎sufficient information in the oil and gas fields, exploration projects carry ‎hidden risks. ‟Loss ‎circulation” that can cause “Blow-out” and ‟Kick” is one of ‎the most prominent hazards in Exploration Drillings. Risk ‎management in offshore ‎exploration contracts is of the utmost importance and one of the ‎efficient ‎risk management’s methods is ‟Insurance”. In this article the allocation ‎of ‎risks in Day rate, Turnkey, and Footage Drilling Contracts for “Blow-out” ‎and ‟Kick” risks will be examined and ‎according to the Insurability Criteria ‎and Energy Exploration and Development (EED) ‎policy wording it will be ‎showed that “Kick” as a drilling risk and a kind of “Blow out”- ‎depending on ‎the situation- is not insurable through the standard available ‎insurance ‎policies in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Day rate contract"
  • "Turnkey Contract"
  • "Footage Contract"
  • "Kick"
  • "Blowout"
  • "Energy Exploration and ‎Development ‎Insurance"
  • "Insurability"
اخلاقی، بهروز (1385). اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، تهران: پژوهش‌های حقوقی شـهر دانش.
‏بهاری‌زاده، مصطفی (1391). «بررسی حقوق و تعهدات کارفرما و پیمان‌کار در قراردادهای حفاری روزانه»، ماهنامۀ ‏اکتشاف و تولید، شمارۀ 5، 36-43.‏
‏بهاری‌زاده، مصطفی و صفری، محسن (1389). «نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری»، نشریۀ حقوق خصوصی 7 (16)، 85-112.‏
دوروکس، استیو (2012). تکنولوژی حفاری، ترجمۀ حامد نظری و لادن سریع‌القلم، ویرایش ‏دوم، تهران: نشر ستایش. ‏
‏شیروی، عبدالحسین (1395). حقوق نفت و گاز، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
‏معارف‌وند، پرویز؛ پوریافرانی، حامد و حیدری، بهزاد (1391). حفاری اکتشافی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
ب) انگلیسی
‎AIDC Day‏ ‏rate contract.(2007)‎.
‎AIDC Footage contract.(2003).‎
‎AIDC Turnkey contract.(2003).‎
‎Anderson, O. L.) 1990(. "The Anatomy of an Oil and Gas Drilling Contracts", ‎University of Tulsa Law Journal, No 3, 360-533.‎
‎Baker, R. (2001). A Primer of‏ ‏Oil‏ ‏well Drilling‏: ‏A Basic Text of Oil and Gas Drilling, ‎Petroleum Extension Service with International Association of Drilling Contractors, ‎Texas, 6th ed.
‎Bennion, B. (1999). "Formation Damage-The Impairment of the Invisible, by the ‎Inevitable and Uncontrollable, Resulting in an Indeterminate Reduction of the ‎Unquantifiable", Journal of Canadian Petroleum Technology, 38(2), 11–‎‎17.‎
‎Berliner, B. (1982). Limits of Insurability of Risks, Englewood Cliffs, USA.
‎Bret-Rouzaut, N. & Favennec, J.P. (2011). Oil and Gas Exploration and Production: Reserves, Costs, Contracts, Editions TECHNIP, Paris, 3rd ed.
‎Caenn, R., Darley, H.C.H & Gray, G. R. (2011). Composition and Properties of Drilling & Completion Fluid, Elsevier, USA, 6th ed.
‎EED (8/86) (Energy Exploration and Development Insurance) wording.‎
‎Glossary Oilfield (2016). Storm_Choke 2016, Retrieved from ‎http://www.glossary.oilfield.slb.com /Terms/s/storm_choke.aspx‎‏ ‏
‎Hossain, M. E.l & Al-Majed, A. (2015). Fundamentals of Sustainable Drilling Engineering, Wiley-Scrivener, USA.
‎Hyne, N. J, (2001). Nontechnical guide to: Petroleum Geology, Exploration, Drilling, and production, Pennwell, Oklahoma, U.S.A.
‎Jahn, F., Cook, M. & Graham, M. (2008). Hydrocarbon Exploration and Production, ‎Elsevier, Germany, 2nd ed.
‎Jones, M. S. (2011). Offshore and Onshore Drilling Contracts: Energy Symposium ‎‎(7/27/2011), held by Independent Insurance Agents of Houston.
‎Kaiser, M. J. (2009). "Modelling the time and cost to drill an offshore well", Elsevier ‎Ltd. Energy, 34, 1097–1112.‎
‎Marietta, K. & White, M. (2015). "Drilling Contracts: Avoiding Misunderstanding", ‎Energy Newsletter, Retrieved from: ‎http://www.kslaw.com/library/newsletters/EnergyNewsletter/2015/February/article3.‎html
‎Moomjian Jr, C. (1999). "Contractual Insurance and Risk Allocation in the Offshore ‎Drilling Industry, 1st part", Drilling Contractor, 19-21.‎
‎Moomjian Jr, C. (1999). "Contractual Insurance and Risk Allocation in the Offshore ‎Drilling Industry, 2nd part", Drilling Contractor, 14-17.‎
‎Moomjian Jr, C. (1999). "Contractual Insurance and Risk Allocation in the Offshore‎Drilling Industry, 3rd part", Drilling Contractor, 26-29.‎
‎Nyamikeh, A. K. (2014). "The Role of Financial Services in Ghana’s Oil and Gas ‎Industry: The Case of Operator Extra Expense Insurance", European Scientific Journal, Special edition, 19-27‎.
‎Ray, P. (2016). "Conference on a Primer on OEE/COW Exposures and Insurance", ‎‎(Houston, TX: IRMI (International Risk Management Institute)), Retrieved from ‎https://www.irmi.com/docs/default-source/eric-documents/2016-eric-‎handouts/energy-101-a-primer-on-oee-cow-exposures-and-insurance.pdf?sfvrsn=8‎.
‎Rejda, G. E. & McNamara, M. (2014). Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Series in Finance, USA, 12th ed.
‎Salvato, S. J. & Flak, L. H. (2016). "For the assured to be prepared for the emergency ‎and be adequately covered", correct policy wording on Control-of-well coverage ‎under OEE or EED 8/86 forms needs to be worked out in advance. John Wright ‎Co. (Blow out Control Engineer & Relief Well Specialists). Retrieved ‎from:http://www.jwco.com/technical-litterature/p03.htm. 01/12/2016.‎
‎Sharp, D.) 2009(. Upstream and Offshore Energy Insurance, UK: Witherbys ‎Insurance, UK.
‎Summerskill, M. Brynnerl. (1979). Oil Rigs: Law and Insurance, Sweet & Maxwell, ‎UK.
‎Swiss Re. (2011). "State involvement in insurance markets", Sigma 3, 1-29‎‏.‏‎‎
‎Vate, M. & Dror, D. M. (2002). "To Insure or Not to Insure ‎Reflections on the Limits ‎of Insurability: Social Reinsurance: A New Approach to Sustainable Community ‎Health Financing", The World Bank & International labour office, Washington &‎ Geneva, 125-152.‎‏ ‏‎
Vaughan, E. J. & Vaughan, T. M. (2014). Fundamentals of Risk and Insurance, John ‎Wiley & Sons, New York, 11th ed.
‎http://www.iadc.org/dcpi/dc-mayjun99/m.