آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

نفت به‌منزلۀ کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت‌های عظیم نفتی پدید می‌آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه‌های نفت و گاز ارائه می‌د‌هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می‌کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقت‌نامۀ داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکن‌بودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن می‌پردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی

بینایی، محمد (1386). «کنکاشی پیرامون فساد مالی در قراردادهای دولتی»، سازمان بازرسی کل کشور.

صدری، علی (۱۳۹۳). «بخش دولتی قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را درست اجرا کند»، خبرگزاری مهر.

علوی‌قزوینی، سیدعلی و بیگی حبیب‌آبادی، قاسم (1394). «تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی»، فصل‌نامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 45، شمارة 2.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ۱۰ ژوئن 1958 میلادی (3/4/1337 هجری شمسی).

ب) انگلیسی

Al-Kasim, Farouk; Søreide, Tina & Williams, Aled (2008). Grand corruption in the regulation of oil, U4 Issue 2008: 2, Chr. Michelsen Institute. [Online] Available at www.u4.no/publications/ grand-corruption-in-the-regulation-of-oil/ [Accessed on 9 July 2015.

Della Porta, D. & Vanucci, A (1999). Corrupt Exchange: Actors, resources, and mechanisms of political corruption, New York: Aldine de Gruyter.

Fiona Trust v Privalov [2008] 1Lloyd’s Rep 254.

Guillaume, Gilbert (2006). "World Duty Free Company Ltd. v. Republic of Kenya", ICSID.

Iran Petroleum Contracts (IPC). final version by steering committee, 18.11.15.

Morrissey, James (2014). "Scandal in Tanzania: A little context and 3 lessons", available online at: http://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2014/12/scandal-in-tanzania-a-little-context-and-3-less.

National Iranian Oil Co v. Crescent Petroleum Co International Ltd & Anor. Queen's Bench Division (Commercial Court) 4 March 2016, [2016] EWHC 510 (Comm), [2016] 1 C.L.C. 508.

National Iranian Oil Company v. Crescent Petroleum Company International Limited, Crescent Gas Corporation Limited, Claim No 2014 Folio 1028, High Court of Justice Queen's Bench Division, Commercial Court, 18 July 2016, 2016 EWHC 1900 (Comm).

Natural Resource Governance Institute, "Contract Transparency", available online at: http://www.resourcegovernance.org/training/resource_center/backgrounders/contract-transparency.

The Arbitration Act 1996 of England, Wales & Northern Ireland.

Zachary, Douglas (2013). "The Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration", ICSID Review -- Foreign Investment Law Journal.