دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب‌های زیر‌زمینی؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، علامه طباطبائی، تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، علامه‌ طباطبائی، تهران

چکیده

کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر‌زمینی در سال 1389 با تصویب قانون ابهام‌برانگیز تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری موقعیت قانونی یافت. ظاهراً فلسفۀ اساسی از تأسیس مرجع شبه‌قضایی مزبور، رسیدگی و تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه محفوره قبل از سال 1385 بوده، اما در قانون تعیین‌تکلیف صلاحیت‌های دیگری نیز بر آن افزوده شده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و مطالعۀ آرای قضایی است. هدف پژوهش شناسایی چالش‌های قانونی و اجرایی کمیسیون، علل نقض آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری و یافتن راهکارهای مناسب است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، عمده‌ترین چالش‌های کمیسیون به ابهامات قانون تعیین‌تکلیف در خصوص صلاحیت کمیسیون و مستند و مستدل‌‌نبودن آرای کمیسیون برمی‌گردد. لذا به منظور لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه در خصوص حقوق شهروندان و لزوم جلوگیری از بروز تبعات سیاسی و اجتماعی آب، علاوه بر رفع ابهامات حدود صلاحیت قانونی این مرجع، کمیسیون می‌بایست در صدور آرا علاوه بر رعایت شرایط قانونی قانون تعیین‌تکلیف، آرایی متقن و مستدل صادر کند تا موجبات نقض در دیوان و تضییع حقوق شهروندان فراهم نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Water Proceedings In The Commission on the Status of Groundwater; Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Vijeh 1
  • Moslem Miri 2
1 Associate Professor, Group of Public Law and International, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran
2 PhD. Student In Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran
چکیده [English]

Commission on the Status of subterranean waters, with the ratification of the ambiguous 2010 legislation relevant to determination of the status of illegal well, found a legal standing. Apparently, the basic philosophy of the establishment of quasi-judicial authority was to consider and decide on the status of illegal wells before 2006, but in the law of determination for illegal well, the competencies that others also have been added. This research is carried out through analysisand data collection, library and study the judicial decisions. This research aims to identify legal and administrative challenges faced by the Commission in violation of the votes of the commission in administrative justice of court and finding appropriate solutions. The results of the study show that the main challenges for the Commission to decide on the legal ambiguity and lack of competence of the Commission and the soundness of the votes of the Commission document refers. Therefore, the need to uphold the principles of fair trial in connection with the rights of citizens and the need to avoid social and political consequences of water, in addition to removing ambiguity about the jurisdiction of this authority, the Commission shall issue a vote in addition to complying with the legal requirements of the law to determine, consistent layout the administrative justice of Court reasoned issued to breach and violation of the rights of not citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well
  • Administrative justice of court
  • Regional Water Company
  • Law of determination for illegal well
  • Commission on the Status of groundwater
  • Quasi-judicial authorities
  • Ministry of energy
آگاه، مهدی و حسنی‌سعدی، مریم. 1393. گزارش پژوهشی «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی»، اندیشکدۀ تدبیر آب ایران، چاپ اول.
باختر، سیداحمد و زراعت، عباس. 1376. حقوق برای همه، چاپ اول، تهران: فیض.
بخشی‌جهرمی و همکاران. 1393. «تیشۀ قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری»، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال پنجم، شمارۀ هجدهم، تهران.
میرداماد‌نجف‌آبادی، سیدعلی. 1390. «نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن»، معرفت حقوقی، سال اول، شمارۀ دوم، 69-88.
نشست تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر‌زمینی. 1394. تهران.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات 1368.
قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361.
قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری مصوب 1389.