قرارداد اجارۀ کشتی گازِ طبیعیِ مایع‌شده و ارتباط آن با قرارداد فروش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره‌گیری از کشتی‌های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می‌سازند که فروشندۀ گاز با انعقاد قرارداد اجارۀ این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجارۀ کشتی گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی) و قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، به دلیل تأثیرگذاری دوسویۀ این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقالۀ پیش رو، با تأکید بر روش کتابخانه‌ای، کوشیده‌ایم ضمن بیان ویژگی‌های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجارۀ این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع‌شده روشن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی
1. رهبر، فرهاد؛ رام، منصوره (1386). «مقایسۀ ارزیابی اقتصادی صادرات گاز از طرریق خط­لوله و LNG و صادرات محصولات پتروشیمی». فصلنامۀ مطالعات اقتصاد و انرژی، مؤسسۀ مطالعات بین‌المللی انرژی، شمارۀ 14،  47- 58.
ب) انگلیسی
2. Messner, Jürgen & Babies, Georg, March )2012(, POLINARES working paper n. 24, “Transport of Natural Gas Sector: Legal Aspects”.
3. Roberts. Peter )2004(, "Gas Sales and Gas Transportation Agreements", London, sweet & Maxwell.
4. Ruester, Sophia, January )2015(, “Financing LNG Projects and the Role of Long-Term Sales and-Purchase Agreements”.
5. Tsiouplis, Thomas, January )2017(, “Transaction Agreements in the LNG”.
6. T. JENSEN, JAMES )2004(, Oxford Institute for Energy Studies, “The Development of a Global LNG Market Is it Likely? If so, When?”.
7. Uzezi Azaino, Efe, May )2012(, “Natural Gas Contracts: Do Take or Pay Clauses Fall Foul of the Rule Against Penalties?”.
8. UNIVERSITY OF OSLO, November )2015(, “LNG Transport regulation by ship– A comparison of Norwegian and US Law”.
9. Y. Lakhal, Salem, OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Vol. 11, No. 1, )2018(, pp. 13 – 25, “A Study on the Maritime Transport Network Design under Different Charter Rates: The Case of LNG Transport between Qatar & Turkey”.