چالش کثرت سازمانی در حقوق بین‌الملل انرژی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

حقوق بین­­­الملل انرژی در روند توسعه و تکامل تدریجی خود با پدیدۀ کثرت سازمانی روبه­رو شده است. نبود سازمان جهانی با صلاحیت جامع، واکنشی بودن حقوق انرژی، گوناگونی منابع انرژی و چندبُعدی بودن مسئلۀ انرژی، از دلایل پیدایش این کثرت در گسترۀ حقوق بین­­الملل انرژی است. از این رو، سازمان­های بین­­المللی متعددی در حوزۀ انرژی ایجاد شده­اند که به دلیل دامنۀ محدود عضوبت، طرح ساختاری نامطلوب و نبود یا کمبود التزام سازمانی، کارایی و انسجام حقوق بین­­الملل انرژی را با چالش اساسی روبه­رو ساخته­اند. راهکار آرمان­گرایانه برای مدیریت این آثار نامطلوب، ایجاد سازمان جهانی انرژی با صلاحیت گسترده در آینده است که می­تواند با الگوبرداری از ساختار برخی سازمان­های موجود، از راه اصلاح یا ایجاد، شکل بگیرد. در نبود سازمان جهانی انرژی، راهکار رسیدن به انسجام، تقسیم کار مبتنی بر اولویت سازمان­های اقتصادی بر سایر سازمان­های بین­­المللی موجود در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


) فارسی

1. سلیمی ترکمانی، حجت (1394). حقوق بین­‌الملل انرژی. تهران، انتشارات شهر دانش.

2. شهبازی، آرامش (1389). نظام حقوق بین­­الملل: وحدت در عین کثرت. تهران، انتشارات شهر دانش.

3. هفرون، رافائل. ج (1384). مقدمه­ای بر حقوق انرژی. ترجمۀ علی اکبر سیاهپوش، تهران، انتشارات مجد.

2) انگلیسی

 

3. Belyi, Andrei V. (2014). International Energy Law Institutions and Geopolitics, in: Reaserch Handbook on International Energy Law, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

4. De Graaf (2013). Thijs Van, and Fragmentation in Global Energy Governance: Explaining the Creation of IRENA, Global Environmental Politics, Vol. 13, and Issue 3.

5. De Jongjan, Sijbren Wouters  (2013). Institutional Actors in International Energy Law, Working Paper No. 115

6. ILC (2006). Conclusions Of The Work Of The Study Group On The Fragmentation Of International Law: Difficulties Arising From The Diversification And Expansion Of International Law.

7. International Law Commission, Report of The Study Group Of The International Law Commission Finalized By Martti Koskenniemim, Fragmentation Of International Law: Difficulties Arising From The Diversification And Expansion Of International Law, Fifty-Eighth Session, Geneva, 1 May-9 June And 3 July-11 August 2006.

8. Isailovic, Marija and others (2013). Fragmentation of Global Environmental Governance Archtecure, July 1, VU University Amsterdam - Institute for Environmental Studies (IVM).

9. Lewis, Joanna I. (2007). emerges conflicts in renewable energy policy and international, Georgetown University, SFS-STIA, ICC 305-Q.

10. Marhold, Anna (2016). the Nexus between the WTO and the Energy Charter Treaty in Sustainable Global Energy Governance: Analysis and Policy Implications, ICTSD Global Platform on Climate Change, Trade and Sustainable Energy, Issue Paper , No. 7, March 1.

11. Meyer, Timothy L (2013). The Architecture of International Energy Governance, University Of Georgia School Of Law, Research Paper Series, Paper No. 13.

12. Osofsky, Hari M. and Hannah J. Wiseman (2013). Dynamic Energy Federalism, Maryland Law Review, Vol. 72:773.

13. Pulkowski, Dirk (2005). Narratives of Fragmentation: International Law between Unity and Multiplicity.

14. Rossana, Deplano (2013). Fragmentation and Constitutionalisation of International Law: A heoretical Inquiry, European Journal of Legal Studies, Vol.6 No.1.

15. Sacerdoti, Giorgio (2006). WTO Law and the "Fragmentation" Of International Law: Specificity, Integration, Conflicts.

16. Varis, Ozge (2014). Environmental Law International Energy Investments: Tracking the Legal Concept, Groningen Journal of International Law, Vol 2(1).

17. Talus, Kim (2014). Internationalization of energy law, in: Reaserch Handbook on International Energy Law, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

18. Wystorobets, Eugene A. (2013). Interecolaw and International Energy Law: a Snapshot and Development.

19. Zelli, Fariborz and Harro Van Asselt (2013). The Institutional Fragmentation Of Global Environmental Governance: Causes, Consequences, And Responses, Global Environmental Politics, 13:3.

20. Jong, Sijbren de and Jan Wouters, Institutional actors in international energy law, in: Kim Talus, Reaserch Handbook On International Energy Law, Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

21. Wilson Jeffrey D, Multilateral organisations and the challenge of international energy cooperation, presented at: Asia Research Centre, Murdoch University, Australia, 2016.