قرارداد ائتلاف استراتژیک در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر صنعت نفت و گاز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

نگاهی اجمالی به عرصۀ صنعت نفت و گاز نشان می­دهد که شرکت­های نفتی رفته­رفته به سمت همکاری­های درازمدت گام برمی­دارند. ائتلاف استراتژیک هم یکی از مهم­ترین بسترهای اینگونه همکاری­ها به شمار می­رود. اگرچه به طور پیوسته بر شمار و اهمیت این دست از قراردادها افزوده می‌شود، مفهوم آن تاکنون با نیازهای صنعت نفت و گاز تطبیق داده نشده و در مقابل، این صنعت از کاربردهای آن، دست­کم در کشور ایران، بی­بهره مانده است. به فرض انطباق آنها با فعالیت­های نفت و گاز، تشخیص ماهیت آن نیز همچنان در هاله­ای از ابهام قرار دارد و همواره این پرسش را به ذهن می­آورد که آیا ائتلاف استراتژیک، قرارداد خاصی در کنار سایر قراردادهاست یا ساختاری کلی است که انواع گوناگونی از قراردادها، زیرمجموعۀ آن قرار می­گیرد؟ بی­گمان با تحلیل ماهیت آن می­توان اهداف هم­گرایی و کارایی ائتلاف استراتژیک در صنعت نفت و گاز را نیز تبیین کرد. با توجه به مجموع بررسی‌های انجام­شده، می‌توان پذیرفت که قراردادهای ائتلاف استراتژیک دارای مفهوم و ماهیتی خاص و مجزا از سایر قراردادهاست اما حسب مورد باید بر فعالیت­های نفت و گاز تطبیق داده شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Alliance and Its Nature in International Trade (with Emphasis on Oil and Gas Industry)

نویسندگان [English]

  • Jafar Nory 1
  • Samira Gholamdokht 2
1 Assistant Professor of Faculty of law and Political science, University of Tehran
2 PhD Student of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

A glance at oil and gas industry indicates that oil and gas companies are gradually moving towards long-term collaborations. Strategic alliance is the main instrument for these broad collaborations. Although the number and importance of strategic alliances in oil and gas industry are continuously increased, but it has not been adapted with the needs of oil and gas industry and consequently this industry has not been able to use its capabilities, at least in Iran. Although it adapts to the needs of oil and gas industry, the nature of strategic alliances is still vague and this question comes to mind that whether strategic alliance is a kind of contract alongside others or is a general structure that involves different kinds of contracts? Certainly with analysis of its nature, we can determine its purpose of convergence and efficiency. According to studies, strategic alliance is a kind of contract that has specific and distinct nature from other contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alliance
  • International Trade
  • Oil and Gas Law
  • Partnership
  • Relational Contract
. فارسی
1. ابراهیمی، نصرالله (1395). جزوۀ درسی حقوق قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز. تهران، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
2. الوانی، سید مهدی؛ زاهدی، شمس­السادات؛ فقیهی ابوالحسن (1379). فرهنگ جامع مدیریت. تهران، انتشارات دانشگاه علامۀ طباطبایی.
3. انصاری، مهدی (1390). تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها. تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
4. ایوانز، گراهام؛ نونام جفری (1381). فرهنگ روابط بین­الملل. ترجمۀ حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر میزان.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381). لزوم و جواز در عقود و ایقاعات؛ تحولات حقوق خصوصی. چاپ چهارم، تهران، مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
6. حاتمی، علی؛ کریمیان، اسماعیل (1393). حقوق سرمایه­گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه­گذاری. تهران، انتشارات تیسا.
7. قاسم­زاده، سید مرتضی (1386). حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، نظری و کاربردی. چاپ چهارم، تهران، نشر دادگستر.
8. کاتوزیان، ناصر (1364). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، مفهوم عقد،‌انعقاد و اعتبار قرارداد. جلد اول، تهران، به نشر.
9. ................. (1384). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، درس­هایی از عقود معین. جلد اول، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش.
10. ...................... (1386). حقوق مدنی، مشارکت­ها، صلح، عقود معین (2). چاپ هفتم، تهران، انتشارات گنج دانش.
11. کاشانی، سید محمود (1388). حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان. تهران، نشر میزان.
12. میرحسینی، سید حسن (1385). فرهنگ حقوق مالکیت معنوی. جلد اول، حقوق مالکیت صنعتی، تهران، نشر میزان.
13. برخی، نسیم (1395). «استفاده از نهاد مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) در بخش بالادستی و پایین­دستی صنعت نفت و گاز کشور». پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
14. نیک­بین، محسن (1392). «ادغام در حقوق رقابت». پایان­نامۀ کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین­المللی، دانشگاه تهران.
2. انگلیسی
15. Arroyo Jomar Patricia De Avila, Yago Milton, Nasir Muhammad Ali, Wu Junjie (2014) “Strategic Alliance in Energy Sector & Implications for Economic Growth and Technical Efficiency: The Case of Petrobras and Galp”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 4, No. 4, 859-771.
16. Bouaziz Muhamed, Aourik Abdelhak (2017) “Transparency and Disclosure of Information in Strategic Alliances”, available at: http://emnet.univie.ac.at, last accessed 2018.
17. Bueno Julio Cesar (2012) “The Projects and Construction Review”, available at: http://www.milbank.com, last accessed 2017.
18. Circo Carl J (2014) “A Case Study in Collaborative Technology and the Intentionally Relational Contract: Building Information Modeling and Construction Industry Contracts”, University of Arkansas Research Paper, No 14-29, 1-39
19. Davies John Paul (2008) Alliance Contract and Public Sector Governance, Ph. D Thesis, Griffith University, Australia.
20. Department of Infrastructure and Regional Development (2015) National Alliance Contracting Guidelines, Guide to Alliance Contracting, available at: https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/file, last accessed 2018
21. Elmuti Dean, Kathawala Yunus (2011) “An Overview of Strategic Alliances”, Management Decision, Vol. 9, No. 3, 205-218.
22. Ernst & Young (2012) “National Oil Company Monitor”, available at: http://www.nioclibrary.ir, last accessed 2018.
23. Groves Stuart, Melville Jake Leslie (2017) “Strategic Alliances in Upstream Oil and Gas”, available at: http://www.bayanbox.ir, last accessed 2018.
24. James Robert A (2011) “Strategic Alliances between National and International Oil Companies”, https://pesd.fsi.stanford.edu/, last accessed 2017.
25. Johnson Travis R (2011) Application of Relational Contracting Methods to Federal Construction Projects, Master Thesis in Engineering Management, Air Force Institute of Technology, available at: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext, last accessed 2017.
26. Martin Jay G (2003) “Growing Use of Strategic Alliances in the Energy Industry”, available at: http://www.emlf.org, last accessed 2018.
27. Mirani Carla, 2009, “Alliances as Competitive Strategy in the Oil and Gas Industry”, available at: http://brage.bibsys.no, last accessed 2017.
28. Najmaei Arash, Sadeghinejad Zahra (2009) “Competitive Strategic Alliances through Knowledge Value Chain, 2009, International Review of Business Research Papers, Vol. 5, No. 3, 297-310
29. Frank T. Rothaermel, David L. Deeds (2006) “Alliance Types, Alliance Experience and Alliance Management Capability in High-Technology Ventures”, Journal of Business Venturing, 2006, Vol 21, p 429-460
30. Sakal Matthew W (2005) “Project Alliancing: A Relational Contracting Mechanism for Dynamic projects”, available at: https://www.leanconstruction.org, last accessed 2017.
31. Schlumberger (1995) The Desk Engineer Redefines Work, available at: http://www.slb.com, last accessed 2018.
32. Walker Derek, LIoyd-Walker Beverly, Mils Anthony (2013) “Innovation through Alliancing in A No-Blame Culture”, available at: http://www.conference.net.au/cibwbc13/papers/, last accessed 2018
33. Zhou Xiachua (2005) Risk Management in Strategic Alliances, Comparative Study: Danish-Chinese Alliances, Master Thesis, Aarhus School of Business, available at: http://www.pure.au.dk/portal/files/, last accessed 2017.