سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم‌ترین انرژی‌ها و از پایه‌های فعالیت‌های جوامع شمرده می‌شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت‌های نفت، گاز و برق برای تروریست‌ها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت‌های انرژی، این زیرساخت‌ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می‌دهد که حمایت قانون‌گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legislative Criminal Policies of Iran on Terrorism against Energy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asadi Jonoushi 1
  • Akbar Varvaei 2
1 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah
2 Professor of Low & Political Sciences Faculty of Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Crimes against energy, in addition to the destruction of infrastructure, are a serious threat against national security. Oil, gas and electricity are among the most important energy and functioning of population activities. With this degree of importance, oil, gas and electricity infrastructure is highly appealing to terrorists and these sources are targets of terrorism operations. In order to prevent the fear of disruptions to energy infrastructure, those facilities must be protected through legislating suitable criminal policies. In this regard, the question of this research is whether terrorism against energy has any place in the Iranian legislative criminal policies. For this reason, analysis and evaluation of legislative criminal policy in confronting terrorism against energy is studied. Analyzing the existing legal articles in this area reveals the legislator’s protection of energy in some of the legal articles has been trivial while in some other articles, this offence has been recognized as an act of the terror with the punishment the same as that of a Mohareb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Sabotage
  • Energy
  • Oil
  • Gas
  • electricity
) فارسی
الف)کتاب‌ها
1. آشوری، داریوش (1387). دانش‌نامۀ سیاسی. چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مروارید.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376). ترمینولوژی حقوق. چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابخانۀ گنج دانش.
3. عبدالهی، محسن (1388). تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. چاپ اول، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
4. کیتیچایساری، کریانگساک (1382). حقوق کیفری بین المللی. ترجمۀ حسین آقایی جنت‌مکان، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشور.
5. گلدوزیان، ایرج (1380). جرایم علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی. چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
6. مجیدی، سید محمود (1393). جرایم علیه امنیت. چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
7. میرمحمد صادقی، حسین (1383). جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ چهارم، تهران، نشر میزان.
8. نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی، حمید (1377). دانش‌نامۀ جرم‌شناسی. چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
9. هاشمی، سیدحسین (1395). تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین‌المللی. چاپ دوم، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
10. هریسن داینیس، هیثر (1395). جنگ سایبری و حقوق جنگ. ترجمۀ سعید حکیمی‌ها و هومان شاهرخ، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
11. ولیدی، محمدصالح (1374). جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی. چاپ اول، تهران، نشر داد.
ب) مقالات
12. اتنف، رونالد (1383). «رهیافت جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی به تروریسم (تحلیل جرم‌شناختی تروریسم)». ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 39، ص 319-341.
13. بوگانسکی، میتکو؛ پترسکی، دریژ (1394). «تروریسم سایبری، تهدید علیه امنیت جهانی». ترجمۀ ندا نیازمند، مجموعۀ مقالات تروریسم‌شناسی (رویکرد حقوقی- فلسفی)، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه بیّنه، ص 250-271.
14. توسلی نائینی، منوچهر؛ محسن‌پور، سمیرا (1393). «بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و رویۀ قضایی بین‌المللی»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ ششم، شمارۀ 3. ص 1-31.
15. خبیری، کابک؛ دربندی، مارال (1390). «حقوق بین‌المللی و مسئلۀ تروریسم». فصلنامۀ روابط بین‌الملل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دورۀ چهارم، شمارۀ 17. ص151- 178.
16. فروغی، فضل الله؛ غنی، کیوان؛ میرزایی، محمد (1395). «پیشگیری وضعی تروریسم هسته‌ای با تأکید بر تدابیر  نظارتی بین‌المللی». فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شمارۀ 14. ص83-113.
17. مهرا، نسرین؛ کارگری، نوروز (1390). «جنگ با تروریسم یا نبرد با عدالت». مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه‌نامۀ شمارۀ 6. ص 9-44.
ج) سایر
18. سازمان ملل (1376). نشریۀ سیاست جنایی. ترجمۀ دبیرخانۀ شورای عالی انفورماتیک، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
19. قمری، مهسا (1389). «بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ماهوی علیه تروریسم در حقوق ایران و انگلستان». دانشگاه تهران (پایان‌نامه).
20. محترم قلاتی، ایمان (1389). «پیشگیری وضعی از تروریسم». دانشگاه تهران (پایان‌نامه).
21. نادرخانی، نیما (1390). «جرایم علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای»، دانشگاه تهران (پایان‌نامه).
22. هاشمی، سید حسین (1388). «حمایت از قربانیان تروریسم، مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و آلمان و اسناد بین‌المللی». دانشگاه تهران (پایان‌نامه).
ب) انگلیسی
23. Anthony F. Lang, Jr , & Amanda Russell Beattie (2009). «War, Torture and terrorism: Rethinking the Rules of international Security».
24. Amin, Massoud (2002). «Security Challenges for the Electricity Infrastructure», Computer society, vol: 35, No 4, pp8-10.
available at, https://www.computer.org/mags/co/2002/4/r4s08.html.
25. Elliott, Catherine. & Quinn, Frances. (2000). «Criminal Law», Pearson/Longman, Third edition, British library Cataloguing-in- Publication Data.
 26. Giroux, Jennifer. Burgherr, Peter & Melkunaite, Laura ( 2013). «Research Note on the Energy Infrastructure Attack Database» (EIAD) ,  Vol:  7, No 5, available at, https://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/315/htm1.
27. Lambrechts, Derica & Blomquist, Lars B  (2017). «Political–security risk in the oil and gas industry: the impact of terrorism on risk management and mitigation». Journal of risk research, Vol. 20, No. 10, PP: 1320-1337.
28. Detwiler, Peter Kelly (2012). «Protecting the Electric Grid from Terrorism-Nobody is in Charge». Forbes/Energy.Nov16.2FREE ISSUES, available at, https//www.Forbes.com/sites/peterdewiler/2012/protecting.
29. yagi, Capt. SB (2016). «The Global Threat of Terrorism Targeting Oil and Gas Industries». available at, (https://www.start.umd.edu) usage:15/2/2016.