مقایسۀ هیئت‌های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین‌المللی فیدیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه‌های صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینه‌های دادرسی، اهمیت ویژه‌ای دارد. فیدیک برای ارائۀ الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال 1999 نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تأسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سال‌های 1387 - 1393 شیوه‌نامه‌هایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئت‌های حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئت‌ها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشان‌دهندۀ ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخ‌های مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئت‌ها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوه‌نامۀ مورد استفادۀ وزارت نفت است. پژوهش پیش رو، از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Dispute Resolution Boards of the Ministry of Oil and International FIDIC Contracts

نویسندگان [English]

  • Reza Tajarloo 1
  • Sadegh Abdi 2
1 Assistant Professor in public law at university of Tehran
2 Ph.D student in oil and gas law at university of Tehran
چکیده [English]

Settlement of disputes in service contracts with regard to the economic importance of oil industry projects and the need for speed in settlement of disputes as well as the specialty of reviewing of dispute and reducing the costs of proceedings has particular importance for countries over the last few decades. FIDIC provides a unit model in service contract and launches a new institution called the “Dispute Board” in 1999 to resolve disputes. Iran’s Oil Ministry in four periods announced several instructions for resolving of disputes. The results of the comparative review of these instructions at the FIDIC Organization and the Petroleum Ministry indicates disadvantages such as the absence of Dispute Board members over the life of the project in the site, not mentioning specific dates for each process and also, failure to play the role of deterring these boards in the emergence of differences between the parties. the scope of this research is on general terms of contract in FIDIC for the settlement of disputes between contracting parties and Iranian models bugs. It should be noted that the present study has used a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adjudication dispute board
  • FIDIC
  • contractor
  • ministry of oil
الف) فارسی
1) کتاب‌ها
1. فرشادفر، محمدعلی (1390). راهنمای عقد به روش طرح و ساخت EPC  در طرح‌های عمرانی. چاپ اول، تهران، نشر نوآور.
2. دفتر امور فنی و تدوین معیارها، ضوابط اجرای روش طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) (1384)، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران.
3. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (1382). مدیریت طرح‌های عمرانی. چاپ دوم، تهران، انتشارات قرارگاه خانم الانبیا.
2) مقاله‌ها
4. پرچمی‌جلال، مجید؛ عدل‌پرور، محمدرضا (1385). «نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و کلیدگردان فیدیک و بررسی استفادۀ آنها در پروژه‌های مختلف». مجلۀ بنا، شمارۀ 27، ص 14-27.
5. عزیزی، جمشید (1393). «هیئت‌های حل اختلاف دوستانه و دادرسی عادلانه». مجلۀ نفت و توسعه، سال سوم، شمارۀ 9، ص 18-23.
6. هریسی، اسماعیل (1392). «آسیب‌شناسی دستورالعمل‌های راه حل اختلاف‌های قراردادی وزارت نفت». مجلۀ نفت و توسعه، شمارۀ 5، ص ؟ - ؟.
3) سایر
7. رحمانی اصل، محمد (1387). «بررسی سیستم مدیریت اجرا و کاربرد آن در صنعت پتروشیمی در ایران به منظور ارائۀ پیشنهاد اصلاحی». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، تهران، دانشگاه تهران.
8. زرین، هاتف (1389). « آسیب‌شناسی شرایط عمومی پیمان‌هایEPC  و ارائۀ راهکار». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، تهران، دانشگاه تهران.
9. شیوه‌نامۀ حل اختلاف‌های قراردادی صنعت نفت، مصوب 1393.
10. شیوه‌نامۀ حل اختلاف‌های قراردادی صنعت نفت، مصوب 1391.
11. شیوه‌نامۀ حل اختلاف‌های قراردادی صنعت نفت، مصوب 1390.
12. شیوه‌نامۀ حل اختلاف‌های قراردادی صنعت نفت، مصوب 1387.
13. سازمان برنامه و بودجه، گزارش بررسی و رفع علل افزایش هزینه یا گرانی طرح‌های صنعتی، مصوب 1396.
ب) انگلیسی
14. Axel-Volkmar Jaeger,(2010) FIDIC-A Guide for Practitioners, Springer Heidelberg Dordrecht London New York.
15. C. Seppala, White and Chase,(1997), The new FIDIC provision for a Dispute Adjudication Board Paris The International Construction Law Review Volume 14, Part 4.
16. Chapman, Peter H. J, (2004 ), Dispute Boards, delivered at a course on Dispute Boards organized by the Institution of Engineers of Ireland.
17. christopher r seppala,(1997) fidic new standard form of contract, White & Case LLP, Paris.
18. Christopher Wade,(2001), ‘The Silver Book: The Reality’, ICLR, Volume 18, Part 3.
19. Construction contract 3nd edition (2017), red book.
20. EPC/turnkey contract 2nd edition (2017), solver book.
21. Final Report on Construction Industry Arbitrations, (2001), ICC Commission on International Arbitration, Forum on ‘Arbitration and New Fields’, Construction Arbitration Section.
22. Gwyn Owen, (2003), introduction to FIDIC dispute adjudication board provision, London University: MSc Construction Law & Arbitration.
23. ICC Rules for Dispute Boards published, (2004), Document 420/504.
24. John Bow Cock , (1997), ” FIDIC contracts and arbitration” new York law journal, pp 10-25.
25. Nael, G Bunni,( 2005),  the fidic forms of contracts, Blackwell science ltd, oxford, UK.
26. World Construction Review/Outlook (2003), Davis Langdon PKS, www.davislangdon.com