خرق حجاب شرکتی در قوانین و رویۀ اتحادیۀ اروپایی در خصوص تحریم شرکت‌های زیرمجموعۀ شرکت ملی نفت ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تحریم‌های هسته‌ای اتحادیۀ اروپایی، مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدان‌جا پیش رفت که شرکت‌های مشمول تحریم‌ها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزۀ صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی دارایی‌ها و منابع آن‌ها نیز توقیف شد. مقالۀ پیش رو، می‌کوشد با بررسی قوانین و رویۀ قضایی شکل‌گرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکت‌های مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکت‌های نفتی ایرانی در اتحادیۀ اروپا ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. علیزاده، مسعود؛ زرنشان، شهرام (1396). «تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم‌ها در حقوق اتحادیۀ اروپا». مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ نهم، زمستان، شمارۀ 4، ص 165-227.
ب) خارجی
2. Council of the European Union, Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy, 9068/13, 30 April 2013.
3. Council of the European Union, Implementing Regulation No. 1264/2012, 21 December 2012, Official Journal of the European Union
4. Council of the European Union, Restrictive measures against Iran, 2010/413/CFSP, 26 July 2010
5. Council of the European Union, Restrictive measures against Iran, 2012/635/CFSP, 15 October 2012
6. Case T-156/13, Petro Suisse Intertrade Co. SA v. Council, Judgment of the seventh chamber, September18,2015
7. Case T-371/14, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sarl v. Council, Judgment of the seventh chamber, November 26, 2015
8. Case T-433/13, Petropars Iran Co. v. Council, Judgment of the seventh chamber, May 5,2015
9. Case T-53/12, CF Sharp shipping Agencies Pte Ltd v. Council, Judgment of the forth chamber, October 26, 2012
10. Case T-578/12, National Iranian Oil Company v. Council, judgment of the seventh chamber, July 16, 2014
11.  David H. Barber, “Piercing the Corporate Veil”, Willamette Law Review, V. 17, 1981
12. Karl Hofstetter,” Parent responsibility for subsidiary corporations: evaluating European trends”, International & Comparative Law Quarterly, 1990