ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره‌سازی نفت و گاز فراساحلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره‌سازی نفت و گاز به عنوان پدیده‌هایی اختلافی مطرح هستند و با توجه به ویژگی‌های فنی، از رژیم حقوقی صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز تبعیت می‌کنند. رژیم حقوقی حاکم بر این واحدها، از حیث بین‌المللی و نظام‌های حقوقی کشورها، از موضوعات چالش‌برانگیز است؛ چه این واحدها براساس اهداف کنوانسیون‌ها و نظام‌های حقوقی کشورها، موضوع رژیم‌های حقوقی متفاوت قرار می‌گیرند. در برخی کشورها از رژیم حقوقی سازه‌ها و تأسیسات نفتی فراساحلی و در برخی دیگر از رژیم حقوقی کشتی تبعیت می‌کنند. امروزه با توجه به رویکرد متفاوت دولت‌ها و ابهام در وضعیت حقوقی این واحدها، و با توجه به نبود کنوانسیون و عرف بین‌المللی مربوط به آن‌ها، از یک‌سو و پیچیدگی رژیم حقوقی این واحدها، از سوی دیگر، ایجاد قواعد یکسان در حقوق کشورها و رویه و عرف بین‌المللی در زمانی نزدیک ممکن نیست و در نتیجه، در موقعیت کنونی قواعد حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی فراساحلی در برخی موارد، با در نظرگرفتن پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های فنی، اهداف ساخت و نوع عملکرد بر این واحدها قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. رضاییان‌مهر، مصطفی؛ کاشانی، جواد (1395). «برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین‌الملل». فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 50، ص 59- 93.
2. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. چاپ اول، تهران، میزان.
3. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1395). شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، هیأت وزیران.
ب) خارجی
4. Britain’s Oil and Gas Authority (2017). Details North Sea Decommissioning Cost Goals, UKCS Decommission Estimate.
5. Convention for the Protection of the Marine Environment Of The North-Eastatlantic ART (1) (7).
6. Convention for The Protection of The Marine Environment Of The North-East Atlantic art (1) (7).
7. Convention on the Prevention of Marine Pollution by the Dumping of Waste and Other Matter. (1972).
8. Convention on the continental shelf 1958. art 5(1).
9. Convention to Ban the Importation into forum Island Countries of Hazardous and Radioactive Waste 1995 art 1-anex 11.
10. Convention For The Protection of The Marine Environment Of The North-East Atlantic art (1) (7).
11. Convention on the prevention of Marine pollution by Dumping of Waste and other matter, art,lll. (1)©,(2).
12. Doneivan Ferreira, Saul Suslick, Financial Assurance System in the Oil Industry: A Decision Model for an Environmental Bond Scenario.
13. Esmaelli Hossein, (1999) . The Legal Regime Of Offshore Oil Rigs In International Law by May.
14. Error! Hyperlink reference not valid. Nairobi international convention on the removal of wrecks 2007last visited on 9/02/2019.
15. ­Error! Hyperlink reference not valid., TSB OFFSHORE, Decommissioning Cost Update for pacific OCS Region Facilities OCTOBER 2016 last visited on 08/04/2019.
16. Government Publishing Office, (2012) . (gov) PDF Code of Federal Regulations--title30-part250-sub partQ.
17. Genesis Oil And Gas Consultants Limited, (2017) . Overview of International Offshore Decommissioning RegulationsVolum1-Fcilities.
18. Hem Bjorn, Redman Bill, Serscikov Grigorij, (2016) . HIS Markit offshore Decommissioning study Report.
19. Health And Safety Executive, The Offshore installation (offshore safety directive)(safety case etc)regulation 2015 regulation 2 guidance p1.
20. http://www. un. org/depts. /los/reference files/chronological list of ratification htm#the united Nations Convention On the Law Of the sea september2014 last visited 19/02/2019.
22. https://www. legislation. gov. au/Details/e2016 coo778 last visited on 12/03/2019.
23. https://www. nop sema. gov. au/legislation-and-regulations/environment last visited on 11/05/2019.
24. https://assets. publishing. service. gov,uk,Advisian Ltd and BMT Cordah Ltd, curlew decommissioning environmental statement standard information sheet p, 13,1. Last visited on 20/05/2019.
25. http://www. memac-rsa. org/ropme-region-protocols. Last visited on 21/05/2019.
26. http://www. gard. no/web/updates/content/53269/fpsos in the Gulf of Mexico, last visited on 29/7/2019.
27. IMO/Helcom Regional workshop for promotion of the London protocol and Helsinki convention Tallinn, Estonia aprill 2011.
28. IMO, Guidance For The Application Of Safety, Security And Environmental Protection Provisions To FPSOs And FSUs (9)(10) (MSC-MEPC. 2/CIRC. 9) 25 May 2010.
29. IMO, Hong Kong International convention for the Safe and environmentally sound Recycling of Ships, 2009 art2 (7) p, 3.
30. International Maritime Organization, Hongkong, International Convention For The Safe And Environmentally, Sound Recycling Of Ships19May, (2009). Article3.
31. Lu guihua . Li Hongsheng, Xiao jiangun, Lizhihao and Xu Minhang, (2016). the technical analysis and study of decommissioning and abandonment of offshore oil field surface facilities and subsea system.
32. Lombardo Lucia 2003 Overview of Floating Production, storage and Off take (FPSO) Service Agreements.
33. Michael Tholen, 2016 Decommissioning Insight Report.
34. Murugason Sharmini, (2012). definition of a ship standard bulletin: offshore special.
35. Protocol For The Protection Of the Mediterranean sea Against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and The Seabed and its subsoil. Art (5)(20).
36. Protocol Concerning Marine Pollution Resulting From Exploration and Exploitation of the Continental Shelf (art xlll, a (i, ii), b).
37. Protocol For The Protection Of The Mediterranean sea Against Pollution Resulting From Exploration and Exploitation Of The Continental Shelf and The Seabed and its subsoil. Art (5)(20).
38. Protocol Amended 2006 to the convention on the Prevention Of Marine Pollution By art 7(1)(2)(3).
39. Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and other Matter 1996.
40. Quentin Bryce, 2009 regulations petroleum (Submerged Lands), amendment (NO. 1) ,regulation 3.
41. United Nations Convention on the law of the sea 1982.
42. Ralph Grismala, 2015 Decommissioning Method Logy and Cost Evaluation prepared by ICF, l. l. c. incorporated.
43. Sashi Gajula and Bertrand peuchot, (2018). case study: successful disconnection of traditional floating production storage and off loading.
44. Westwood Global Energy Group, (2018).,, Offshore Floating Asset Decommissioning Market Study.