سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

انعطاف‌پذیری در قراردادهای حوزۀ انرژی اهمیت بسزایی دارد که می‌تواند تضمین‌کنندۀ تداوم و اجرای مناسب آن‌ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می‌گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف‌پذیری در آن‌ها پیش‌بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش‌بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش‌بینی نرخ‌های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکرۀ مجدد و تعلیق، می‌تواند از مهم‌ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف‌پذیری باشد. بنابراین، هدف مقالۀ پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. بیگدلی، سعید (1388). تعدیل قرارداد. چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
2. جنیدی، لعیا (1387). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ دوم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
3. شعبانی جهرمی، فریده (1397). حقوق حفاری. چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
4. شیروی، عبدالحسین؛ شعبانی جهرمی، فریده (1396). «فرایند مذاکرۀ مجدد قراردادهای سرمایه‌گذاری». مجلۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 21، شمارۀ 3، ص 109- 132.
5. ____ (1391). «مذاکرۀ مجدد در قراردادهای سرمایه‌گذاری نفتی». فصلنامۀ مطالعات اقتصاد انرژی، سال نهم، شمارۀ 34، ص 161- 184.
6. کاتوزیان، ناصر (1392). قواعد عمومی قراردادها. جلد سوم، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ب) خارجی
7. Calkins, H, ( 1975). “The Drilling Contract-Legal And Practical Considerations”, 21 Rocky Mtn. Min. L. Inst. 285.
8. Cole JC (1995). “Replacement Cost Economics of Offshore Drilling Rigs”, Paper presented at the SPE/IADC Drilling Conference, Amsterdam, SPE 28197-MS, 28 Feb–2 Mar.
9. Farzin, Hossein Y(2001). “The Impact of Oil Price on Additions to US Proven Reserves”, Resource and Energy Economics. Vol. 23, pp. 271–291.
10. Fraser K,‌ Peden J,‌ Kenworthy) 1991). A, Managing Drilling Operation, Elsevier Science Publishers LTD.
11. Harris J. )1989). Selecting An Offshore Drilling Rig – The Competitive Tendering Process. SPE 19217. Proceedings of the Offshore Europe Conference; Aberdeen (UK).
12. Horn N(1985). Standard Clauses on Contract Adaptation in International Commerce in N Horn(ed), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, Kluwer Law and Taxation Publisher.
13. Kaiser M.J,.Snuder B.F(2013) .The Offshore Drilling Industry and Oil Construction in Gulf of Mexico, Springer.
14. KRÖLL S, (2004). The Renegotiation and Adaptation of Investment Contracts” in N Horn(ed)Arbitrating foreign investment disputes, Kluwer Law International.
15.Moomjian. C.A (1993(. Equity in Drilling Contracts: Responding to Operator and Contractor Concerns, SPE/IADC 25740.
16.Rankin D. (1981). The Economics Of The Offshore Contract Drilling Industry: Implications For The Operator. SPE 10329. Proceedings of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition; San Antonio (TX(
17. Ringlund, Guro B., Rosendahl, Knut E. and Skjerpen, T.( 2004). “Does Oilrig Activity React to Oil Price Changes? An Empirical Investigation”, Statistics Norway, Research Department Discussion Papers No. 372.
18. Russi L, (2008). Chronicles of Failure :From a Renegotiation Clause to Arbitration of Transnational Contracts24 Conn. J. Int'l L. 77.
19. Sharp, David (2009).Upstream and Offshore Energy Insurance, Witherbys Insurance,.
20. Sumrow, M. H (2001). “Deepwater Drilling Activity Remains Steady”, Oil and Gas Journal, Vol. 99, No. 45.