نقش دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در نظام حل‌وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس‌ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره‌برداری‌ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین‌المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم‌ترین و جامع‌ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانۀ کامل، متنوع و کارآمد در زمینۀ حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش‌های پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی در زمینۀ دریاهاست، می‌تواند از طریق ایجاد عرف و رویۀ یکسان در توسعۀ حقوق بین‌الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب‌ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ROLE OF THE ITLOS IN THE DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THE 1982 UN CONVENTION

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Moradi 1
  • Mahmoud Jalali 2
1 Department of Humanitarian and Law, Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor Law Department, University of Isfahan
چکیده [English]

In today's world, the role of the seas and oceans in the livelihood and the process of development is essential and undeniable. Considering the diversity in operations and the probability of disagreements among countries, the existence of an international tribunal is required. The UN Convention on the Law of the Seas is the most important and comprehensive instrument on the law of the seas, providing a diverse and efficient system for settlement of international disputes of the field. The International Tribunal for the law of the Sea (ITLOS), as an independent judicial body, is one of the methods proposed in this Convention. The Tribunal not only can play an important role as a judicial forum of dispute settlement but also can assist in the formation of customary international law and practice and in turn development of international law. In fact, this Tribunal can go beyond a court and act as one of the most effective and appropriate instruments for implementing the rules of the law of the seas with varying conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations Convention on the Law of the Sea
  • International Tribunal for the Law of the Sea
  • Dispute Settlement
  • International Law
الف) فارسی
1. ابراهیم‌گل، علی‌رضا (1394). «تحدید حدود فلات قاره در ماورای 200 میل: تحدید حدود مرز دریایی فیمابین بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال». همایش تحولات حقوق بین‌الملل دریاها بیست سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، چاپ اول، تهران: نشر گنج دانش.
2. انصاری، نرگس (1394). «آلودگی صوتی دریایی: خلأ قانونی در کنوانسیون حقوق دریاها». مجموعه‌مقالات همایش تحولات حقوق بین‌الملل دریاها، تهران: نشر گنج دانش.
3. جناب‌زاده، علی‌اکبر (1394). «نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در رویۀ قضایی بین‌المللی». پایگاه نشر مقالات حقوقی حق‌گستر.
4. حبیبی، همایون؛ شاملو، سوده (1393). «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعۀ حقوق بین‌الملل». فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، دورۀ 15، شمارۀ 41، ص 71- 114.
5. خارا رائو، چاندراسی (1384). «دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها: یک ارزیابی». ترجمۀ علی قاسمی، دوفصلنامۀ مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 33، ص 245- 270.
6. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1392). «بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست‌محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین‌المللی». فصلنامۀپژوهشحقوقعمومی، سال پانزدهم، شمارۀ 40، ص 141- 164.
7.. شهبازی، آرامش (1389). «تکثر سیستم قضایی بین‌المللی». فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال دوازدهم، شمارۀ 29، ص 115- 160.
8. خلیلی، اسماعیل (1391). «بررسی مقررات و قوانین ایران در مورد حقوق دریاها از منظر حقوق بین‌الملل». مقالات همایش ملی حقوق بین الملل در آینه علوم روز.
9. زواره طباطبایی، فائزه (1378). «تسریع در آزادسازی کشتی و خدمه در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
10. مدنی، سیدضیاءالدین (1392). «پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی». فصلنامۀ اقیانوس‌شناسی، سال چهارم، شمارۀ 13، ص 61- 72.
11. مدنی، سیدضیاءالدین (1392). «تنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار: روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجۀ انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها». مجلۀ علوم و فنون دریایی، دورۀ 12، شمارۀ 2، ص 66- 80.
12. میرحیدر، غلامی؛ میراحمدی، دره؛ بهادر، فاطمه‌سادات (1393). «جغرافیای سیاسی و حقوق بین‌الملل دریاها». مجلۀ پژوهش‌هایجغرافیایانسانی، دورۀ 46، شمارۀ 2، ص 337- 360.
13. میرعباسی، سید باقر؛ سادات میدانی، سیدحسین (1387). دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز: چکیدۀ آرا و اسناد. تهران: انتشارات جنگل.
14. نثاری ثانی، زهرا (1393). «مقایسۀ آراء دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌الملل حقوق دریاها در قضایای مرتبط با حقوق ماهی‌گیری». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
ب) خارجی
15. Antunes, Paula and Rui Santos (1999). “Integrated Environmental Management of the Oceans”. Ecological Economics, Vol. 31, No2.
16. Anton, Donald K, Robert A Makgill, and Cymie R Payne (2011). "Seabed Mining, Advisory Opinion on Responsibility and Liability". Environmental Policy and Law, Vol.41, No.2.
17. Becker, Michael A (2013)." Sustainable Fisheries and the Obligations of Flag and Coastal States: The Request by the Sub-Regional Fisheries Commission for an ITLOS Advisory Opinion".ASIL, Vol.17, Issue.19.
18. Escher, Anne-Katrin (2004). Release of Vessels and Crews before the International Tribunal for the Law of the Sea".The law and Practice of International Courts and Tribunals. Koninklijke brill NV, leiden, The Netherlands.
19. Freestone, David (2007). "Twenty-Five Years
of the Law of the Sea Conventio 1982-2007". The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.22, No 1.
20. Franckx, Erik (2002). "Reasonable Bond in the Practice of the International Tribunal for the Law of the Sea".  California Western International Law Journal: Vol. 32 No. 2 , Article5.
21. Gorshkov, S G (1979). The Sea Power of the State: Naval Institute Press, Annapolis (Maryland).
22. Moon, Ban ki (2016) .The Secretary General Remarks at Ceremony Commemorating twoentinth Anniversary of the Estabishment of the International Tribunal for the Law of the Sea. Hamburg, 7 October 2016. Or
23. Mensah, Thomas A (1999).“The Role of Peaceful Dispute Settlement in Contemporary Ocean Policy and Law”. in Davor Vidas and Willy Østreng Order for the Oceans at the Turn of the Century (Kluwer Law International, The Hague).
24. Oxman, Bernard H (1995)."The Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea". EJIL, Vol.7.
25. Rao,Patibandla Chandrasekhara (2011)."Law of the Sea, Settlement of Disputes". Encyclopedia Entries. Max planck of public International Law.
26. Robin Churchill “The International Tribunal for the Law of the Sea: Survey for 2003(4)19 (2004)” IJMCL 369, 379.
27. Rules of ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea).
28. Serdy, Andrew and Michael Bliss (2004). Prompt Release of Fishing Vessels: State Practice in the Light of the Cases before the International Tribunal for the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers: Leiden.
29. Sohn, Louis B (1995). "The Importance of the Peaceful Settlement of Disputes Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea" in M H Nordquist and J N Moore, Entry into Force of the Law of the Sea Convention (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague).
30. Sohn, Louis B (1994).“The Role of Dispute Settlement in Ocean Governance” in Thomas A Mensahm, Ocean Governance: Strategies and Approaches for the 21st Century, The Law of the Sea Institute, University of Hawaii, Honolulu.
31. Schwarte,Christoph (2004)."Environmental Concerns in the Adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea".16 Geo Intl Envtl L Rev 421, 438.
32. Statement by H. E. Judge Rüdiger Wolfrum (2006). President of the International Tribunal for the Law of the Sea,to the Sixth Committee of the General Assembly of the nited Nations, New York, 20 October 2006. Or https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/
statements_of_president/wolfrum/sixth_committee_201006_eng.pdf
33. Statement by JUDGE JOSÉ LUIS JESUS (2009). President of the International Tribunal for the Law of the Sea, The Gilberto Amado Memorial Lecture,held during the 61st Session of the International Law Commission, Geneva, 15 July 2009.
34. Statement of Judge Vladimir Golitsyn, President of the International Tribunal for the Law of the Sea, on the occasion of the ceremony to commemorate the Twentieth Anniversary of the Tribunal, 7 October 2016. Or https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/calendar
35. Statement of Judge Vladimir Golitsyn, President of the International Tribunal for the Law of the Sea, on the occasion of the ceremony to commemorate the Twentieth Anniversary of the Tribunal,7 October 2016Or
36. Statement by Vladimir Golitsyn (2016). ITLOS at 20: Impacts of the International Tribunal for the Law of the Sea, London.
37. Statuse of ITLOS.
38. Statement by JUDGE JOSÉ LUIS JESUS, President of the International Tribunal for the Law of the Sea, The Gilberto Amado Memorial Lecture,held during the 61st Session of the International Law Commission, Geneva, 15 July 2009.
39. Treves, Tullio. (2011). Law of the Sea, Max Planck Encyclopedia of Public International Law.
40. Treves, Tullio. (2015). Law of the sea:from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea: liber amicorum Judge Hugo Caminos, Leiden, The Netherlands, Brill Nijhoff.
41. The United Nations Convention on the Law of the Sea)A Historical perspective) (1998). The United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.
42. The United Nations Convention on the Law of the Sea)A Historical Perspective) (1998). The United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Or
43. Treves, Tullio (2010). Human Right and the law of the Sea, Berkely Journal of International Law. Volume 28, Issue1.
44. Treves,Tullio (2004). The Procedure before the International Tribunal for the Law of the Sea; The Rules of the Tribunal and Related Documents, Leiden Journal of International Law.
45. The Speech by judge Rosalyn Higgins, President of the International Court of Justice, at Tenth Anniversary of the International Tribunal for the Law of the Sea, 29 September 2006).Or
46. The Speech by judge Rosalyn Higgins, President of the International Court of Justice, at the Sixtieth Anniversary of the International Law Commission , 19 May 2008) Or http://www.icj-cij.org/presscom/files/8/14488.pdf
47. The "Camouco" Judgment, 2000, (Panama v. France), Prompt Release.
48. The "Volga" Judgment, 2002, (Russian Federation v. Australia), Prompt Release.
49. The Southern Bluefin Tuna Cases (1999). (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures.
50. UNCLOS, (United Nations Convention on the Law of the Sea).
56. Yashavi Nain, Significance of ITLOS: success or failure?, Rajiv Gandhi National University Of Law, Punjab. (http://humandignityinternational.weebly.com).