صلاحیت ایکسید در پرتو رأی 2018 این دیوان در دعوای شرکت ماسدار علیه دولت اسپانیا در مورد سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) در 16 می 2018، رأی نهایی خود در خصوص دعوای شرکت هلندی ماسدار علیه دولت اسپانیا را صادر کرد. دیوان ضمن تأیید نقض منشور انرژی از سوی دولت اسپانیا، این دولت را به جبران خسارت وارده به خواهان محکوم کرد. احراز صلاحیت دیوان و پذیرش دعوا، در حالی است که صلاحیت دیوان از جنبه‌های مختلف شخصی، موضوعی و اولویت اتحادیۀ اروپا مورد اعتراض دولت اسپانیا قرار گرفته بود. در این باره، مبنای اصلی استنادات خواهان و خوانده و تجزیه و تحلیل دیوان مبتنی بر منشور انرژی و کنوانسیون ایکسید است؛ زیرا هر دو سند برای دولت هلند به عنوان دولت متبوع خواهان و دولت اسپانیا به عنوان خوانده، لازم‌الاجراست. با توجه به اینکه، یکی از دستاوردهای مهم این رأی، بررسی ابعاد مختلف صلاحیت ایکسید در زمینۀ اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر است، نوشتار پیش رو، درپی واکاوی این مباحث است.

کلیدواژه‌ها


-    Books
1. Crawford, J (2002). the International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge University Press.
2. Schreuer, C (2009). the ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed: Cambridge University Press.
 
-    Cases
3. Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/14/1, 2018.
4. Elena Oñoro (Speakers of Respondent), Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain ICSID Case No. ARB/14/1, Tr. Day 1, 2018.
5. Tulip Real Estate and Development Netherlands BV v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/11/28, Award, 10 March 2014.
6. Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S. v. The Slovak Republic (CSOB CASE), ICSID Case No. ARB/97/4, Decision on Objections to Jurisdiction, 24 May 1999.
7. Amco Asia Corp and Others v. The Republic of Indonesia, Decision on Jurisdiction, Case No.ARB/81/1, 25 September 1983, 1 ICSID Reports 389.
8. Energoalliance Ltd. (Ukraine) v. The Republic of Moldova, UNCITRAL, Award, 23 October 2013.
9. GEA Group Aktiengesellschaft v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/08/16, Award, 31 March 2011.
10.  Abaclat and Others (formerly, Giovanna Beccara and Others) v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/5, Decision on Jurisdiction and Admissibility, 4 August 2011.
11. Romak S.A. v. The Republic of Uzbekistan, PCA Case No. AA280, Award, 26 November 2009.
12. Isolux Infrastructure Netherlands, BV v. Kingdom of Spain, SCC Case V2013/153, Award, 12 July 2016.
13. Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation, PCA Case No. AA 227, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009.
14. Franck Charles Arif v. Republic of Moldova, ICSID Case No. ARB/11/23, Award, 8 April 2013.
15. Renta 4 S.V.S.A., Ahorro Corporacion Emergentes F.I., Ahorro Corporacion Eurofondo F.I. Rovime Inversiones SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., GBI 9000 SICAV S.A.  v. The Russian Federation, SCC CaseNo. 24/2007, Award, 20 July 2012.
16. ECJ Case, Commission v. Ireland (C-459/03), 2006.
17. Electrabel v. The Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability, 30 November 2012.
 
 
-    Documents
18. BNP Paribas, Due Diligence Report, Investment Analysis on SENER CSP Projects Named Solar Tres &Termesol 50, 24 January 2008.
19. Spain Royal Decree 2007-661 on the activity of electricity production in the special regime.
20. Royal Decree-Law 6/2009 (RDL).
21. Resolution of the Directorate General for Energy Policy and Mines, 11 December 2009.
22. Ozgur, U.E., Taxation of Foreign Investments under International Law: Article 21 of the Energy Charter Treaty in Context, Energy Charter Secretariat, June 2015.
23. The Treaty on the Functioning of the European Union, 26 October 2012.