بررسی روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبۀ غرامت در داوری‌های صنعت نفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه علامۀ طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه علامۀ طباطبائی

چکیده

صنعت نفت به دلیل نوسان بالای قیمت نفت و تأثیرپذیری شرکت‌های نفتی از آن، بستر اختلافات سرمایه‌گذاری بوده است. یافتن روش مناسب برای محاسبۀ غرامت در این شرایط، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، به بررسی استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبۀ غرامت در اختلافات سرمایه‌گذاری صنعت نفت پرداخته شده است. نوسان بالای جریانات نقدی و احتمالی بودن وضعیت آتی شرکت‌های نفتی، از جمله عواملی است که به عنوان موانع استفاده از این روش، به آن اشاره شده است. به‌قاعده ساختن قیمت نفت و پیش‌بینی جریانات نقدی آتی بر آن اساس، استفاده از تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت، راهکارهایی است که برای رفع موانع استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی ارائه گردید. به منظور مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، پیشنهاد شد که جریانات نقدی آتی پروژه‌ها، به همراه نرخ تنزیل مورد توافق در آغاز پروژه، به تأیید طرفین برسد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. حجازی، احمد (1370). «معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره‌شدة بیگانگان در آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده». فصلنامۀ علمی- پژوهشی مجلۀ حقوقی بین‌المللی، دورۀ 11، شمارۀ 14 و 15، ص 126- 29.
2. محبی، محسن (1393). مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویۀ داوری بین‌المللی سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی. تهران: مؤسسۀ مطالبات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
3. موحد، محمدعلی (1393). ملی کردن و غرامت: درس‌هایی از داوری‌های نفتی. چاپ دوم، تهران: نشر کارنامه.
 
ب) خارجی
 
4. Abdala, Manuel A (2009). “Key Damage Compensation Issues in Oil and Gas International Arbitration Cases”. 24 Am. U. Int'l L. Rev. 539.
5. Damodaran, Aswath (2009). Ups and Downs: Valuing Cyclical and Commodity Companies. Stern School of Business, New York University.
6. Garcia, Julian Cardenas (2013). “the Era of Petroleum Arbitration Mega Cases”. 35 Hous. J. Int'l L. 537.
7. International Valuation Standards Council (2007). Guideance Note GN6 on Business Valuation, In International Valuation Standards. 8th ed, London: IVSC.
8. Kantor, Mark (2008). Valuation for Arbitration, Compensation standards Valuation methods and expert evidence. Wolters Kluwer.
9. Marboe, Irmgard. (2006). “Compensation and Damages in International Law: The Limits of Fair Market Value”. Journal of World Investment and Trade, Vol 7, 723-760.
10. Marboe, Irmgard (2009). calculation of compensation and damages in international investment law. OUP Oxford,
11. Pratt, Shannon P (2000). The Lawyer's Business Valuation Handbook: Understanding Financial Statements, Appraisal Reports, and Expert Testimony. Chicago, American Bar Association.
12. MU Longxin*, FAN Zifei, XU Anzhu (2018). “Development characteristics, models and strategies for overseas oil and gas fields”. PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT, Volume 45, Issue 4, August 2018 pp: 735–744.
13. Quintero, Socorro. Meyer, James E.  & Shao, John (1994). “The Effect of Risk on the Value of Lost International Business Profits”. 7International Journal of Value-Based Management, P 107, 109.
14. Sergey, Ripinsky & Kewin, Williams (2008). Damages in International Investment Law. London, British Institute of International and Comparative Law.
15. Talmor, Eli & Vasvari, Florin (2011). International Private Equity. Chichester, John Wiley & Sons
16. “ADC Affiliate Limited versus The Republic of Hungary”, ICSID Case No. ARB/03/16 October2, (2006).
17. “AMCO Asia Corp. versus Indonesia”, Award, ICSID Case No. ARB/81/8 May 31,(1990).
18. “CMS GAS TRANSMISSION COMPANY versus THE ARGENTINE REPUBLIC”, CASE NO. ARB/01/8 September 25, (2007).
19. “Enron Corp. versus Argentina”, Award, ICSID Case No. ARB/01/3, 385-89 May 22, (2007).
20. “IOANNIS KARDASSOPOULOS and RON FUCHS versus THE REPUBLIC OF GEORGIA”, ICSID Case No. ARB/05/18 and ARB/07/15 March3, (2010).
21. “LG&E INTERNATIONAL versus ARGENTINE REPUBLIC”, ICSID Case No. ARB/02/1, (2007).
22. “Maritime International Nominees Establishment (MINE) versus Government of Guinea (Guinea)”, Case ARB/84/4 January 6, (1988).
23. “Sapphire International Petroleums Ltd. versus National Iranian Oil Co”, Arbitral Award 15 March (1963), reprinted in 35 I.L.R. 136.
24. “Sempra Energy Int'l versus ARGENTINE REPUBLIC”, Award, ICSID Case No. ARB/02/16 September 28, (2007).
25. “THE AMERICAN INDEPENDENT OIL COMPANY Versus THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT”, AD HOC ARBITRATION, 24 March (1982), View the document on jusmundi.com
26. “Tecnicas Medioambientates Tecmed, S.A., versus United Mexican States”, Award, ICSID Case No. ARB (AF)/00/02 May 29, (2000).