تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

     روش­های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل­وفصل اختلافات در قراردادهای بین­المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همۀ ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین­المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می­تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می­کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل­وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS (ADR) ON IRAN'S NEW UPSTREAM OIL CONTRACTS IPC

نویسندگان [English]

  • Emad Molla Ebrahimi 1
  • Behshid Arfania 2
1 Ph.D. Student Private Law, of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Associate Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

ADRs have been introduced for decades as an appropriate way to resolve disputes in upstream international contracts in the oil and gas industry; an example of this is the adoption of the International Commercial Compromise Law. The question to be addressed here is whether or not the ADR in the IPC is a reference to all of its instruments or to a particular type of instrument and what in fact is the ADR. This article aims to respond to this by reviewing upstream international contracts in the oil and gas industry. The results of this paper confirm that the combination of two expert and arbitration processes can maintain long-term contractual relationships of the parties and be efficient in terms of time and finances. This research proves that peer-review is the best way to resolve disputes in new upstream contracts in the oil and gas industry called IPC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternative methods
  • dispute settlement methods
  • expertise
  • arbitration
  • new upstream oil and gas contracts (IPC)
الف) فارسی
1. امین­زاده، الهام (1394). دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت و گاز. تهران: پالایش و پتروشیمی.
2. جنیدی، لعیا (1387). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. تهران: انتشارات پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
3.حیاتی، علی (1390). «تحلیل حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز». پایان­نامۀ کارشناسی ارشد حقوق تجاری، اقتصادی، بین­المللی، تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
4. درویشی هویدا، یوسف (1388). «شیوه­های جایگزین و غیرقضایی حل­وفصل اختلافات». مجلۀ قضاوت، شمارۀ 32،  ص 39 – 34.
5. ____ (1390). «مطالعه­ای بر میانجیگری به عنوان روش دوستانۀ حل­وفصل اختلافات». فصلنامۀ حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 41، شمارۀ 4، ص 137 – 121.
6. ____ (1389). «استفاده مستقیم از کارشناس در حل­وفصل اختلافات». مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 40، شمارۀ 4، ص 192 – 173.
7. ____ (1387). «شیوه­های جایگزین حل­وفصل اختلافات». رسالۀ دکتری، دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران.
8. شهبازی­نیا، مرتضی (1386). حل­وفصل اختلاف ناشی از سرمایه­گذاری. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
9. شیروی، عبدالحسین (1391). حقوق تجارت بین­الملل. چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
10. ____ (1393). حقوق نفت و گاز. چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
11. صلح­چی، محمدعلی؛ نژندی­منش، هیبت­الله (1387). حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی. چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
12. محبی، محسن (1386). مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویۀ داوری بین­المللی، سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی. چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
13. ____ (1395). «اصلاحگری و میانجیگری به عنوان جایگزین روش­های سنتی حل اختلافات مدنی - تجاری (امکان به­کارگیری آن­ها در صنعت نفت)». فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 78، ص 81-57.
14. مداحی­نسب، مصطفی (1394). «روش­های حل­وفصل اختلافات و پیشگیری از آن­ها در قراردادهای نفت و گاز». پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
15. مصلحی، علی­حسین؛ صادقی، محسن (1381). «نگاهی به شیوه­های جایگزین حل­وفصل اختلاف در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین­المللی». مجلۀ حقوقی، شمارۀ 26 و 27،  ص  382 – 365.
16. منصوری تهرانی، سید روح­الله (1389). «روش برتر حل­وفصل اختلافات بین­المللی در قراردادهای نفت و گاز - میانجی گری- داوری». پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
17.هرویان، فرزانه (1397). «شیوه­های حل­وفصل اختلاف در قراردادهای نفت و گاز». ماهنامۀ نفت و گاز و انرژی، سال پنجم، شمارۀ 21، ص 10-2.
 
 
 
ب) خارجی
18. Alternative Dispute Resolution in civil cases (1998). reports of the task force on the quality of Justice Subcommittee on alternative dispute resolution and the judicial system.
19. Alternative Dispute Resolution, 1998.
20. Al Hesilan salah (1996). Mediation as a Means for Amicable settlement of dispute in Arab countries. wipo conference on mediation, organized by the wipo arbitration and mediation center, Geneva.
21. Bahatunde J Fagbohunlu & mark moradi (2006). A Guide to international litigation and arbitration an English perspective.
22. Duruigho Emeka (2006). "Permanent Sovereinty and people’s ownership of natural resource". George Washington International Law Review, vol, 38.
23. Hibber, peter R. & Paul Newman (2004). ADR and adjudication in construction dispute.
24. Klaus Peter Berger (2002). "Negotiation Mediation Arbitration". Private Dispute Resolution, Vol. 2.
25. Krishan Ranbir (2001). "An Overview of the Arbitration and Conciliation Act 1006". Journal of International Arbitration, Vol 23, No 3.
26. L. Michael Hager & Robert Poitchard (1999). ''Deal mediation: How ADR techniques can help achieve durable agreements in the global Markets''. ICSID review foreign investment law Journal, vol, 141, No1.
27. Marriott, Arthur (2003). "ADR in civil and commercial disputes". Bernstein’s Handbook of Arbitration and dispute resolution practice, John tackaberry and Arthur Marriott (editors), Vol 1, London, sweet and Maxwell.
28. Mackay (R.B) (1995). "Ethical Consideration in Alternative Dispute Resolution". the Arbitration Journal, Vol 45.
29. Flake, Richard P (1998). "The Med/Arb Process: A View From The Neutral’s Perspective, ADR Currents". The Newsletter of Dispute Resolution Law and Practice: June 1998 Edition, American Arbitration Association,1998, p.2.